ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

40 user(s) are online (11 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 40

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߞߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߐ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ﴿ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ﴾
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/1/27 15:10:00 (1439 reads)

ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߗߋߘߊߕߌ߯ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬، ߊ߲ ߘߟߊߝߎ߬߸ ߊ߲ ߘߟߊߝߍ߫߹߹ ߌ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߝߍ߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߞߐ߫؟
ߞߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ﴿ߊߡߋߙߌߞߌ߬﴾ ߞߍ߬. ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟، ߞߋߟߋ߲߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߣߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲߬، ߏ߬ ߢߊ ߝߟߍ߫:
- ߌ ߦߴߌ ߕߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊߓ߯ߘߊ ߓߟߏߞߓߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫،  ߣߌ߲߬ ߘߊߦߟߍ߬߸ ߞߊ߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬،.. Course Catalog

- ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲߫ ߓߟߏ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߣߊ߯ߡߌ߲ߡߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߏ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬، ߣߌ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߣߐߟߊ ߟߋ߬߸ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߡߊ ߣߌ߫ ߛߋߦߌ߲ߡߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫.
 ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬-ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߥߟߊ߬ߘߊ ߛߎ߯ߦߊ ߏ߬ ߝߋ߲-ߏ-ߝߋ߲߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߫߸ ߊ߬ ߘߴߌ ߛߊ߲߬ߓߊ߫ ߖߐ߰ߣߍ߬-ߟߐ߲߬-ߞߐߜߍ ߟߊ߫، ߌ ߘߌ߫ ߖߐ߰ߣߍ ߦߌߟߡߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬.
- ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߛߓߍ߫ ߟߝߊߕߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ߫ ߛߙߊ߫ ߕߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߛߓߍ ߘߌ߫ ߟߊߣߊ߬ ߌ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߍߥߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߓߍ ߗߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߙߊ ߛߙߊ߬ ߕߎߡߊ ߡߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ߕߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀.
- ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ߫ ߛߙߊ ߕߎ߬ߡߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߍߓߏ߲ ߜߋ߲ߜߋߘߋ߲ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬، ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬،..

* ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߡߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߎߟߊ-ߟߞߊߙߊ߲߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߐߜߍ ߝߌ߬ߟߊ ߝߟߍ߫: [ NKO S-AA Beginning Nko I   ] ، [ NKO S-AB Beginning Nko II   ].
* ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߛߋߦߌ߲ߡߊ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߅߅߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߓߙߍߖ ( ߓߐߛߑߕߐ߲߫ )، NKO S-BAB Intermediate Nko  ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߬ߘߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬߸ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߌߣߍ߲߫ ߞߵߌ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߘߏ߲߬ߛߓߍ߬ߞߏ ߡߊ߬ ߞߵߌ ߡߊߞߟߌ߫ ߛߓߍ ߟߊߕߊ߯ ߌ ߡߊ߬ ߌ ߓߘߊ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߓߍ ( ߝ߭ߌߖ߭ߊ ) ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊߡߙߌߞߌ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߖߐ߲߰ߣߍ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊߣߐ߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߕߘߋ߫.

ߝߣߊ߫߸ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߌ ߓߊ߯ ߞߐߟߊ߫ ߛߘߌߜߋ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߊߦߟߍ߬߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߞߐߜߍ ߕߍߡߊߝߊ߲ ߥߎ߬ߟߋ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫: (  REQUEST INFORMATION ، ߌ ߦߋ߫ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߫، ߞߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߝߊߕߊ ߏ߬ ߟߝߊ߫߸ ߣߴߌ ߡߴߊ߬ ߢߊߟߐ߲߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߏߝߐߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߴߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߌ ߦߋ߫، ߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߤߊߟߵߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫.

ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ߞߏ ߟߎ߬:
- ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊߓߊ ߣߌ߲߬ ߛߙߋߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߌ ߕߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߘߐߦߌ߲߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߊߦߟߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߭ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߙߋߓߍ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬.
- ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߘߴߌ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߣߐ߫߸ ߥߟߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߞߵߌ ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߐ߫.
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߣߐ߭ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߆߆߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
- ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߯ ߂ ߟߋ߬ ߡߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬:
߁- ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ / ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫.
߂- ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ / ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ( ߡߏߤߊߡߍߘ ߖߊ߰ߣߍ߫ ).
ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߙߊߡߐ߯ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߐ߯ߓߊ߯ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߢߌ߲߬ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߝߣߊ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߝߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߙߊߡߐ߮ ߥߎߟߊ-ߟߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߗߍ߬ߓߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫ ߒߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߍ߯ ߞߍߕߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߕߏ߫ ߕߐ߫ ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߞߣߐ߫؟،  
ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߐ߫/ ߌ ߓߊ߯ ߓߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߝߋ߲-ߏ-ߝߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫  ߖߐ߲ߓߐ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߓߊߏ߬، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߝߟߐ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬߸ ߖߊ߯ߓߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߓߊ߯ߞߴߌ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊ߬ߦߟߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߏߟߊߘߍߓߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫.
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߛߐ߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߫  ߕߐ߯ ߛߓߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߓߘߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߢߍߥߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߘߌ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ﴿ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ﴾.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: index.jpg  index2.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/8/13 16:20:00 - ߛߌߣ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߊߝߍߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫
2018/8/12 6:40:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/8/11 12:20:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬
2018/8/10 11:50:00 - ߒߞߏ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/8/9 4:40:00 - ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߂߲ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫
2018/8/8 20:30:00 - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߘߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2018/8/3 12:20:00 - ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߓߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸ ߒߞߏ ߛߌ߬ߟߏߟߏ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸
2018/7/25 10:40:00 - ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߍ߬
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬