ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

21 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 21

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߘߌߛߊ߬ߓߋߓߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/1/30 14:50:00 (201 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߘߌߛߊ߬ߓߋߓߊ߫ ﴿ ߋߗߏߔߌ߫ ﴾ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߊ߬ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߊ߬ߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߣߎߡߣߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫߸ ߂߀߁߇ ߕߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߔߏߟ ߞߜ߭ߊߡߋ߫ ߓߟߏ߫. ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌߖߊ ߡߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߲߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߟߊߛߌ߲߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߂߀߁߇ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߘߍ߬ߐ߲߰ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߕߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߢߊߟߐ߲߸ ߓߊߏ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߦߴߌ ߟߐ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߊ߬ߕߐ߲ ߖߐ߰ߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߭ ߖߐ߰ߣߍ %߇߀ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬، ߦߏ߫ ߋߙߐߔߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߔߏߟ ߞߜ߭ߊߡߋ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲ߒߞߎ߲ %߀،߂ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߖߐ߰ߣߍ߬ߞߏ ߘߊߞߘߐ߫߸

ߏ߬ ߡߍ߲ ߝߛߎߞߎ ߛߋߣߍ߲߫ ߘߟߊ߫ ߞߋ߬ߥߟߎ߫ ߉߅߀ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߠߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߍ߭ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫، ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߣߐ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏߣߌߞߋ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߓߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߮ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߘߐ߫ ߝߎ߯߸ ߞߏ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߐߘߐ߲߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߲߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߓߐ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߣߌ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ ߡߊ߬ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ߟߊ߫ ߕߐ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߢߊ߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߲ߘߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ ߟߊߛߌ߲ ߢߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߍ߯ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߲߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߘߍߡߍ߲߬ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫  ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫، ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߘߌ߫.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: 20180129_172812.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/23 12:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬