ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

22 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 22

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ ߞߊ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/2/5 3:00:00 (183 reads)

ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ ߞߊ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬، ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߄/ ߂߀߁߈߸ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߣߍ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߕߊߡ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߌ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫: ߟߊ߲߬ߓߊ߲ߦߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߐ߲ߜ߭ߐ߫. ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐߜߍ߫ ߘߐߙߐ߲߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߢߢߣߊߕߊߟߌ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊߦߌߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߌ߰ ߘߌ߫ ߖߌ߰ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߢߌ߲߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫߸ ߞߎ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߐ߲ߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍߝߊߘߌߞߏ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߞߏ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߫ ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߫߸ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߗߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߰ߕߎ߲߬، ߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬، ߞߊ߬ ߛߊߟߌߝ ߞߋ߬ߓߋ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߣߐߵ ߘߐ߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߖߐ߰ߣߍ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬، ߥߟߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߫ ߛߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߊ ߞߛߊߞߊ ߡߊߖߌ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߢߊߟߐ߲߫ ߞߐߟߊ߫. ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߝߟߌ ߊ߫ ߘߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

 ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: ߞߐߣߊߞߙߌ߫.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/4/18 9:30:00 - ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ " ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߜߊ߬ߙߊ߬ " ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫.
2018/4/18 5:10:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊߞߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߛߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬
2018/4/18 4:20:00 - ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/4/13 23:30:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߜߙߊ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/13 4:10:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/4/11 9:50:00 - ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊ߫
2018/4/9 15:20:00 - ߣߛߌ߬ߛߏ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߎߜ߭ߋ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/4/5 15:20:00 - ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߑߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬
2018/4/3 15:20:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߝߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬
2018/3/31 10:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬