ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

39 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 39

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ ߞߊ߲߬
Posted by diane on 2018/2/5 17:20:00 (749 reads)

ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߘߍ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫߸ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߞߋߟߋ߲ߡߦߊ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌߖߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߙߎ߬ߞߕߐ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߟߊߝߊ߬ߛߊ ߣߴߊ߬ ߡߞߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߍ߬ߓߍ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߍ߲ߓߍ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߊߡߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫߸ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߄߉ ߟߊ߫. .. ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ߠߊ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߲ߠߎ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߕߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߢߐ߲߯ ߢߊߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ "ߞߊ߲"߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߘߊ߫ ߞߣߐ߫ ߝߊ߲، ߓߊߏ߬ ߒߞߏߝߐߟߊ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߲ ߞߣߐߟߊ ߟߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫، ߞߘߐ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߓߐߕߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߞߘߐ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ߦߊ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߟߏ ߟߊ߫.
ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߣߐ߬ ߞߟߌ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ "ߒߞߏ" ߡߍ߲ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߱ ߡߙߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߣߐ߫ ߞߍߢߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬: ߕߞߌߦߊߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߡߐ߱ ߛߏ߬ߓߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߣߍߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߎ߲ߓߎ߲ߒߕߊ߲߫ ߞߘߐߡߊ ߟߎ߬ ߝߐ ߘߐ߫..
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߱ ߞߍߟߌ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߘߐߞߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߝߐߢߐ߲߮ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߙߌ ߟߋ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: "ߒ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫"߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߞߏ߫ "ߒ ߞߏ߫"߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߙߊ߬ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߞߊ߲ߕߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߒߞߏߝߐߟߊ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߡߙߌߘߐ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߖߐ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߣߐߘߐ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߕߏ ߏ߬ ߝߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ "ߒ_ߞߏ" ߞߎߡߊߘߋ߲ ߟߊߓߊ߲ ߡߝߊ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߦߋ߫ ߡߝߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߢߐ߲߯ ߢߊߦߋߢߊ ߟߐ߲߫ "ߞߊ߲" ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߕߐ߮ ߟߐ߲߫ "ߒߞߏ" ߘߌ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߢߐ߲߯ ߢߊߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߞߏ߫ "ߒߞߏ"߸ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߣߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.
ߊ߬ ߞߍߕߐ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߛߓߍ ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߛߓߍߢߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߣߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.
ߒ߬ߓߵߊ߬ ߥߟߌ߬ߕߐ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߦߴߊ߬ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߣߴߊ߬ ߝߍ߭ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߲ߝߐߢߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߣߝߌ߫ ߦߙߐ ߓߍ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬.
ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߝߏߘߋ ߞߍߕߐߟߊ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߌߦߊ߬ߞߏ ߓߍ߯ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߕߊ߲߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ ߦߋ߫ "ߞߊ߲ߜߍ" ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߍߢߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:
- ߦߏ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ ߞߍߟߌ ߘߊ߲߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߞߍߒߖߘߍ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ߒߖߘߍ߬ߟߊ ߘߌ߫،
- ߦߏ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߡߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ ߓߛߏߕߐ ߝߍ߬ ߞߎߡߊߖߟߎ ߞߊ߲߬.
- ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߞߐ߰ߠߌ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߢߍ߫.
ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬،..
ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߡߊ-ߏ-ߞߎߡߊ߫ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߍߢߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߘߍ߫، ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߢߊߦߋ ߞߊ߲߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߴߦߋ߲߬ ߛߎߋ߫:
- ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߘߐߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬، ߦߏ߫: ߕߊ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߥߊߟߌ، ߝߟߍߟߌ ߣߌ߫ ߖߎߓߍߟߌ، ߞߐ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߕߏ߲߬ߛߏ، ..
- ߛߓߍߘߋ߲߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬: ߘߊ߲߬ߘߊ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߣߊ߲، ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ߲، ߛߘߍ ߣߌ߫ ߛߙߍ،...
- ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬، ߦߏ߫: ߓߊߙߌ߲ߞߍ ߣߌ߫ ߓߍߦߌ߲ߞߍ ߣߌ߫ ߓߍ߲ߞߍ ،..
- ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬، ߦߏ߫: ߛߌߦߊߦߊߟߊ߲ ߟߎ߫ ߟߊߘߛߏ ߎ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߊߟߎ = ߊߺߎ߫،  ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߋ ߞߍ ߋ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߌߟߋ = ߋ،..
- ߕߌ߲ߕߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ، ߦߏ߫: ߕߐ߮ ߞߍ ( ߕߐߞߐ ߣߌ߫ ߕߐߺߐ ) ߘߌ߫، ߖߍ߮ ߞߍ ( ߖߍߞߍ ߣߌ߫ ߖߍߍ ) ߘߌ߫،...
ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫،،
ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߢߐ߲߯ ߢߊߦߋ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߘߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߛߓߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߢߐ߲߯ ߢߊߦߋ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߲߭ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߍߢߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߓߘߍ߫ ߞߊ߲߬،..
ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ "ߒߞߏ" ߞߘߐߢߐ߲߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ "ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲" ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߦߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ߸ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߏ߫:
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߓߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߢߊߝߐߢߊ ߟߋ߬ ߟߐ߲߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߞߎߡߦߊ ߞߎߡߊߖߟߎ ߘߐ߫߸ ߢߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߜߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߟߊߕߋߟߋ߲ߕߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߜߍߕߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߎ߬ߘߎ߲ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.
ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫: ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍ߰ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߕߋ߰ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ "ߟߊ߲" ߠߋ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߍߟߊ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߊߡߊ߬، ߣߴߏ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߜߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬.
ߝߣߊ߫: ߒ ߓߍ߫ ߕߊ߯ ߖߌ ߞߏ߬، "ߖߌ ߞߏ߬" ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߡߊߣߊ߲ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߣߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎߡߊ ߢߊߦߋ ߢߊ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߏ߬ ߖߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߐߢߊ ߞߍߟߌ ߖߌ ߖߍ߬ߘߍ ߞߏ߬ߟߌ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߜߍ߫.
ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊ߬، ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫، ߓߊߏ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊߝߘߏ߬ ߞߎߡߊ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߲ ߛߓߍ ߞߐ ߘߐ߫.
ߒ߬ߓߵߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߞߊߘߊ߲߫ ߢߐ߲߯ ߢߊߦߋ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߊߓߊ߲߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߢߊߦߋ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߡߊ߬ ߁߉߄߉ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߫ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߞߐ ߣߌ߫ ߓߌ߬ ߕߍ߫ ߝߣߊ߫، ߓߊߏ߬ ߡߐ߰-ߏ-ߡߐ߰ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌߞߏ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߥߦߐ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߛߌ߫ ߝߍ߬ ߒߞߏ ߓߍ߲߭ ߘߐ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍߝߋ߲ߦߊ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫߸ ߞߵߊ߲ ߢߐ߲߮ ߟߊߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊߘߛߏߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߟߏ߫ ߊ߲ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬، ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߏ߬ ߞߐ߫.
ߊ߲ ߞߣߊ߫ ߛߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߒߞߏ ߛߏ߯ߙߞߏ ߞߐ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߒߞߏ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߛߋߕߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߎߞߕߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.
ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ߞߏ ߘߌ߫߸ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߐ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߕߐ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߐߙߐ߲ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߞߎߙߣߊ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲߸ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌߘߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߕߎߡߊ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ "ߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫"߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬.
ߦߏ߫: ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߕߘߍ߬ "ߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲" ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊߙߏ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ "ߒߞߏ" ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ "ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߡߎߜ߭ߊߣߌ߫" ߛߘߊ߫ ߘߐ߫.
ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߞߊ߲ߞߋ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬߸ ߞߏ߫ "ߒߞߏ" ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ "ߡߊ߲߬ߘߋ߲" ߠߋ߬ ߛߌߦߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ "ߒߞߏ" ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ "ߒߞߏ" ߡߊ߬ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߔߋߎ߫.
ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋߢߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬،..
ߋ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߢߐ߲߮ ߓߟߏ߫ ߛߊ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬؟
ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߲ ߘߐߜߍ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߙߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߥߎߣߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߙߍ ߘߌ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߣߐ ߛߐ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ "ߒ ߘߊ ߦߋ߫ ߖߟߊ ߟߊ߫"، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߲ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߝߊ߲߬ߞߊ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߓߊ ߝߊ߰߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߝߏߘߌ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߣߐ߬ߡߊ߬ߕߌߢߡߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߐ߭ ߡߊߣߐ߯.
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߒߞߏ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ߣߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߕߊ ߘߌ߫، ߋ߫߸ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߡߎ߬ߥߊ߬ ߣߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߛߌߟߛߊߕߊߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߡߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ߫ ߘߌ߫؟
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߲ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߘߌ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߕߏ߫ ߓߊ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊߞߘߎ ߞߍߢߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߛߎ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߡߙߌߣߊ߲ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߒ߬ ߞߏߘߐߓߍ߲߫ ߤߊߞߟߌ ߢߣߊ߫، ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߊ߲ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߟߎ ߘߊ ߕߊ߲߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍߡߊ߬ ߒߞߏ ߖߎ߯ ߛߟߎߞߎ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߥߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߲ ߓߍ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߗߐߞߎ߬ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.
ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߝߊߢߊ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ "ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ" ߓߟߏ߫߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߒߞߏ ߓߎ߯ߟߌ ߣߴߊ߬ ߥߙߎߞߟߌ ߞߊߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߎߡߊ ߣߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߋߎ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߒߞߏ ߛߎߘߊ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߊߟߌߦߊߟߌ ߡߊ߬. ߊ߲ ߞߣߊ߫ ߛߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ߞߵߊ߲ ߛߋ߲߬ߠߊߕߊ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫، ߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߟߏ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߘߐ߯߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߘߐ ߞߣߐ߫، ߊ߲ ߕߍ߫ ߊ߲ ߡߙߌ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟

ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊߞߕߏ߫، ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߝߍ߫، ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߟߋ߫ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߬ ߟߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍߘߊ ߓߎ߬߸ ߞߵߊ߬ ߞߐ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫.
ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߎߓߊ߫ ߟߴߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߘߐ߬ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߲ ߡߊߝߊ߲߭ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫߸ ߝߐߟߌ ߣߌ߫ ߗߍߥߊߟߌ ߓߟߏߡߊ߬، ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬߸ ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬، ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߋ߫، ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫.

ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߲ߕߌ߮߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ / ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: kanbolon.png 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈
2018/6/30 20:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌߞߏ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߛߏ߬ߟߏ
Posted: 2018/2/8 10:18  Updated: 2018/2/8 10:19
Home away from home
Joined: 2013/9/20
From:
Posts: 909
 Re: ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߊ߲�...
ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫߸ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߓߊ߲ߞߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߟߏ߫، ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߜߍ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߴߏ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߊ ߓߊ߯ߙߊߞߍ߫ ߓߟߏ ߞߊ߫ ߘߐ߯ ߢߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߖߐ߰ߣߍ߬ߞߏ ߡߊ߬. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߊߦߋߟߌߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬