ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

16 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 16

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߘߋߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߅ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/2/7 8:00:00 (312 reads)

ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߐ ߞߍߣߍ߲߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߘߋߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߅ ߝߊ߰߸ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߞߣߍ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߝߎߟߊߛߏ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊߖߊ߲߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߝߎߟߊߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߝߊߘߌ ߘߐ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߢߍߥߟߊ ߢߌ߲߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬. ߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߝߎߟߊߛߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߎߟߊ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߓߊ߯ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߛߟߋߞߋ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ ߏ߬ ߝߍ߬߸ ߟߎߝߊ߫ ߝߎߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߣߤߊߣߊߟߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߝߍ߬، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߊ ߛߎ߫ ߦߋ߲߬ ߕߌߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߛߌ߬ߛߌ ߦߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߌߞߘߐ߫߸ ߝߎߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߛߟߋߞߋ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߫ ߛߎ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬، ߡߛߏ߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߡߐ߰ ߅ ߟߊߘߏ߲߬ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ ߣߍ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ ߥߊߕߐ߫ ߊ߬ ߕߐ߬ ߁ ߠߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߦߊߣߵߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬،

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ ߛߎ߫ ߓߏ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߅ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߡߍߙߙߍ߫، ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߏ߬ߘߌ߲߬ ߘߌ߫.  ߖߋ߲ߖߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߐߝߍ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߬ߓߏ߲ ߠߎ߫߸ ߡߐ߬ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߞߎߙߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߭ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫، ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߂ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߥߏ߬ߦߏ ߘߐ߫، ߡߐ߱ ߞߎ߬ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊߡߊ߲߫ ߕߊߛߙߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߡߐ߱ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߢߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫߸ ߕߍ߮ ߓߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫. ߞߎߣߎ߲߬ ߥߎ߬ߙߊ߬ߕߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߛߏ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߯ߣߍ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ ߞߊ߲߬ߡߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߘߊߡߊ߲ߘߊ ߟߊ߫، ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߓߊߏ߬، ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߡߊ߫ ߖߊ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߡߊߜߍ߲߫. ߕߌߢߍߟߌ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߅ ߝߊ߰ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߘߊ߲߬ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߢߌ߲߬ ߣߐ߰ߣߐ߮ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߯ߦߋ ߟߊ߫ ߟߊ߭ߖߌ߬ ߡߎߛߊ߫ ﴿ ߖߊ߬ߡߌ߯ߟ ﴾ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߓߘߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߊ߲ ߡߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬.  ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫߸ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫/ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/2/19 14:50:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߘߊ " ߛߑߟߍߜ߭ " ߓߘߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎ߲߯
2018/2/17 20:20:00 - ߞߊ߬ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲(ߝ.ߢ.ߕ) ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߂߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/2/17 20:10:00 - ߞߊ߬ߦߋ߬
2018/2/16 15:20:00 - ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬
2018/2/9 3:10:00 - ߒߞߏ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߋ߫ ߢߊ߭ ߞߊ߲߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߢߍߥߟߊ ߞߣߐ߫
2018/2/8 7:00:00 - ߣߎߥ ߝ߭ߌߛߌߦߐ߲ ߗߊߙߑߕߊ߬ ߤߊߦ ߛߑߞߎߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2018/2/7 8:00:00 - ߘߋߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߅ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬
2018/2/5 17:20:00 - ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ ߞߊ߲߬
2018/2/5 12:00:00 - ߡߐ߰ ߁ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߐߝߟߌ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊߦߊ߲ ߘߐ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫
2018/2/5 11:52:48 - ߒߺߞߺߏ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߞߍߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ ߖߏߺߣߊ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬