ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

53 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 53

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߋ߫ ߢߊ߭ ߞߊ߲߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߢߍߥߟߊ ߞߣߐ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/2/9 3:10:00 (574 reads)

ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊߕߘߍ߬ߞߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߅߉ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߋ߫ ߢߊ߭ ߞߊ߲߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߢߍߥߟߊ ߞߣߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲߬ߞߌߟߋ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߐ߲߬ߞߌ߲ ߠߊ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߢߌ߲߬ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߥߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߦߙߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߙߎߞߌߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫،..
ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߢߍߥߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߏ߲-ߏ-ߟߏ߲߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߘߏ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߀ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߣߍ (Control panel) ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߛߓߍߟߌ߫ ߝߙߌߛߌ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߞߐ ߟߊ߫ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬߸ ߦߋ߲߬ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߋ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ߫ ߖߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߟߐ߯ߕߍ ߟߏ߲߫ ߕߐ߮ ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫، ..
ߒ߬ߓߊ߬ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߏ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߦߊ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߊ ߘߐ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊ߲߬ߞߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ (ߒ.ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߍߢߊ ߏ߬ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߊߦߋ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߥߊߟߋ ߡߊ߬.
ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߞߏߟߊߘߍ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߟߊ߫ ߆߀.߀߀߀ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊߘߌ ߟߊߘߌ ߦߴߌߘߐ߫ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߘߟߊ߫ ߄߅߆߉߈ ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߁߄߃߀߂ ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߀߂/߀߉/߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫، ߕߐ߭ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߦߴߌߘߐ߫߸ ߛߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߦߊ߫.
ߞߊߙߏ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߅߉ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߗߋߢߊߘߊ߮ ( Serveur ) ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߡߊߛߐ߫ ߒߞߏ ߟߐ߲ߕߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲߬ߞߏ ߘߐ߫،..
ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߈ ߡߊ߬߸ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߍߥߊ ߖߍ߬ߖߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ %߁߅ ߞߊ߬ ߛߋ߫ %߂߀ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߝߊ߬ߣߌ߫ ߗߋߢߊߘߊ߮ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߥߊ߯ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߝߣߊ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߡߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫،..
ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߆߀ ߕߐ߬ ߥߊ߯ ߁߄ ߕߐ߭ ߘߝߊ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߎߡߦߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߥߓߊ߬ߞߏ߬ߞߍ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߐߘߍ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߝߍ߬ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߡߊߝߍߣߍ߲ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߞߎߘߊߞߍ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߟߌߟߊߖߌ߱ ߡߵߊ߬ ߞߍߢߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߫ ߝߙߌߛߌ ߣߌ߲߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߖߍ߬ߘߍ ߣߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߡߍ߲ ߟߊߕߊ߯ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߊߦߟߍ߬، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ... ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ، ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߫.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: images.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈
2018/6/30 20:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌߞߏ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬