ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

22 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 22

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߟߍ߬ߡߐ߰ ߁ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/2/21 3:50:00 (264 reads)

ߞߟߍ߬ߡߐ߰ ߁ ߝߊ߰ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߊ߬ ߞߎ߬ߢߐ߰ ߂߲ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫، ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߘߊ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߛߎߡߊ߫ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߞߏ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߝߟߐ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌߣߌ߲߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߉/߂߀߁߈߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߏ߬ ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߌߦߊ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߤߊߟߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߝߘߎ߫ ߞߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߎ߬ߤߊߤߍߘ ߛߋ߬ߙߌߝ ߛߎߡߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊߣߌ߲ߘߙߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߬ߘߊ ߅߲ ߗߋߢߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߖߋ߲ߖߋ߲ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߬ ߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߛߊߦߌߕߐ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߓߏ߲ߓߏߟߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬  ߡߐߣߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߞߓߊ߫ ߟߊߝߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ .ߘߐ߫ ߞߴߏ߬ ߞߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߊߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߛߋ߬ߙߌߝ ߛߎߡߊ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߞߟߏ ߞߊߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߛߕߊ ߘߴߌߞߘߐ߫.  ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߣߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߘߊ߲߬ ߕߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߓߊ߬، ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߓߊ߬، ߞߎߡߊߕߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߬ߣߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߫، 

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 5.00 (1 vote) - Rate this News -
Attached Files: yansané-Copie.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/23 12:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬