ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

22 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 22

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߝߊ߰ ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/2/27 14:40:00 (261 reads)

ߢߐ߲ߝߊ߮ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߝߊ߰ ߞߎ߲ߘߙߊ߫߸ ߞߎ߲ߘߙߊ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߌ߲߬ߛߌ߬ ߞߊߙߊ߲ߛߏ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߢߐ߮ ߝߍ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫  ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߞߏ߫: ߝߊߙߊ߲ߞߏ-ߊߙߊߓ߸ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߞߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߰ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߞߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߛߎ߫ ߞߴߊ߬ ߘߎ߬ߛߊߜߍ߫ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄ ߠߊ߫  ߤߊߡߎߘߊ߲ߟߊ߯ߤߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊ߰ߣߍ߲߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߊߖߋߙߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߰ߞߍ߫ ߕߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߓߊ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߫߸ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߊ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߣߵߊ߬ ߛߊ߭ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߥߊߟߌ߫ ߓߊ߲߬ߖߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߝߊ߰ ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߘߊ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬. ߊ߲ ߠߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߢߐ߲ߝߊ߮ ߡߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߓߊ߬ߖߎ߰ ߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߢߌ߲߬ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߛߌ߫ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: Koundara.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/3/17 15:00:00 - ߞߊ߲ߓߋ߲߫ ߖߌߡߣߐߡߊ ߘߏ߫ ߣߡߊ߫ ߘߊ߫ ߔߏߔߏߕߌ߮ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߓߌ߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫
2018/3/14 9:40:00 - ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߂ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߕߌߣߊ߲ߕߊߟ ߛߐߝߑߕ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߓߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬
2018/3/11 19:00:00 - ߛߌߣ ߥߛߊ߬ߘߋ ߠߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߛߌ߫ ߖ߭ߌ߲ߔߌ߲ ߛߌ߭ ߕߐ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬
2018/3/6 8:40:00 - ߞߏ߯ߙߋ߫ ߂ ߕߍ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߢߐ߲߯ߠߊ߫
2018/3/5 16:00:00 - ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߰
2018/3/5 9:00:00 - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬
2018/3/4 6:20:00 - ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ ߟߋ߫ ߓߌ߬ ߘߌ߫
2018/2/27 14:40:00 - ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߝߊ߰ ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾
2018/2/22 15:20:00 - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫
2018/2/22 14:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߁ ߣߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬