ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

20 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 20

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/4/11 9:50:00 (219 reads)

ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊߦߊ߲ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߞߏ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߞߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߒ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߡߙߎߕߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߯ߙߌ߫ ߞߟߍ ߢߌ߲߬ ߘߊߡߌߣߊ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߄ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߓߐ߫߸ ߡߐ߰ ߃߅߀߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߓߘߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߛߍ߲ߓߍߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߢߊߝߎߦߋ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫. ߟߊ߬ߘߍ߬ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߀/ ߂߀߁߈߸ ߞߐ߬ߣߵߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߏߢߊ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߒ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߮ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߛߌߞߊߣߍ߲߫ ߞߏ߫: ߛߌ߯ߙߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߡߎߖߎ߮ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߢߐ ߘߐ߫ ߜ߭ߎߕߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߰ ߞߏ߬ߖߎ߰ߦߊ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߢߊߙߊ߲ߞߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߊߕߐ߲ ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫߸ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߟߊߘߍ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡ.ߟ.ߛ. ߞߏߟߊߕߍ߯ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߥߟߊߛߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߊߕߐ߲ ߢߊ ߞߊ߲߬. ߜߊߘߌ ﴿ ߝ߭ߋߕߏ ﴾ ߦߋ߫ ߡ.ߟ.ߛ. ߞߏߟߊߕߍ߯ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߓߟߏ߫߸ ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ " ߒߕߍ߫ = ߜߊߘߌ " ߝߐ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߓߍ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߟߊ߬ߘߍ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߜߊߘߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߡߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߡߎ߮ߖߎ߯ ߝߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߝߏ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߜߊߘߌ ߝߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯  ߝߐ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߣߴߏ߬ ߡߊ߬߸ ߡ.ߟ.ߛ. ߝߣߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߍ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫. ߛߌߣ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߐ߬ߣߵߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߴߊ߬ ߣߴߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߛߎ߬ߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߧߊ ߘߐ߫. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯: ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߣߡߌߛߊ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ ߘߐ߫ ߏ߬ ߖߊ߬ߓߌ߬ ߓߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: 1033136829.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/23 12:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬