ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

19 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 19

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/4/13 4:10:00 (193 reads)

ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߛߊ߲߬-ߊ-ߛߊ߲߬߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߲ߘߊ߲ ߓߟߋߓߟߋ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߎߘߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߐߝߍ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߛߐ߲ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߤߝ߭ߊߘ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߣߴߊ߬ ߂߄ ߡߊ߬߸ ߤߝ߭ߊߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋߣߌߦߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬߸ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߊ߬ߙߏ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߞߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߬ߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߣߊ߲߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߖߍ߬ߘߍ  ߟߊ߫، ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߕߟߋ߬ ߁߄ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߙߊߡߐ߯ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ﴿ ߋߖ߭ߌߔߑߕ ﴾ ߁ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߘߌ߫ ﴿ ߕߊߦߋߘߎ߯ ﴾ ߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߞߟߎ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ ߘߌ߫ ﴿ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ﴾ ߊ߬ ߣߊ߯ߣߊ߲ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾ . ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ߓߌ߬ ߛߐ߱ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߵߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߆߉ ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߋߖ߭ߌߔߑߕ߸ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߕߏ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫.

 ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/23 12:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬