ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

19 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 19

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/4/18 4:20:00 (132 reads)

ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߛߊ߲߬-ߊ߯-ߛߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߲ߘߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߓߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߌ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߍ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߌ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߣߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅ ߡߊ߬߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲ߢߐ߲߫ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅ ߡߊ߬߸ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߝߣߊ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆ ߣߴߊ߬ ߂߇ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߕߊ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߋߣߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸  ߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߲߬  ߞߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߫ ߓߟߏߘߐߢߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߝߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߢߊ ߦߴߏ߬ ߖߌ߬ߙߊ߬ߓߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬. ߜߊ߬ߙߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߭ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌ߬ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/23 12:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬