ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

22 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 22

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ " ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߜߊ߬ߙߊ߬ " ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫.
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/4/18 9:30:00 (119 reads)

ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ " ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߜߊ߬ߙߊ߬ " ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫.ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߌߟߌ߬ ߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫" ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߍ߲ߓߊ߫ " ߞߏߟߊߕߍ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߟߊߘߍ ߡߊߞߟߌ߫ ߢߊ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߟߌߞߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ " ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߬ߠߌ߲ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ "  ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߗߋ߫ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߊ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߛߊ߫߸  ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐߛߌ߰ ߂ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ߫ ߂ ߟߊߟߐ߬ ߕߊ߯ߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߛߓߍߘߊ ߦߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ ߁ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߐߦߌߘߊߓߊߴ ߟߎ߬ ߦߋ߫. ߝߟߐ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬: ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯߸ ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߡߐ߰ ߂߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߞߊ߲ߞߘߐߛߌ߯ ߝߟߐ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߡߏߙߌ߫ ߝߊ߬ߓߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫. ߗߋߦߊߟߌ ߢߌ߲߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߗߋߦߊߟߌ ߂߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߘߋ߲ߓߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߘߌ߫ ﴿ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ﴾ ߏ߬ ߡߐ߰ ߂߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߍ߯ߖߍ߯ ߘߙߊ߬ߡߍ ߘߌ߫ ﴿ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ﴾߸ ߞߵߊ߬ ߡߐ߰ ߃߲ ߞߍ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߘߌ߫ ﴿ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ﴾. ߞߐ߬ߛߏ߲߬ ߝߟߐߡߊ ߥߟߌ߫ ߘߊ߫ ߓߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߏ߬ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ߬ ߂߲ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫߸ ߞߐ߬ߛߏ ߂߲ ߝߣߊ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߛߐ߱ߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߤߐߛߑߡߌ߲ ߝߏ߮ ߞߣߐ߫ ߖߋ߲ߖߋ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߊߟߎ߫ ߢߊ ߦߴߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬. ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߐߜߍ߫
ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/23 12:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬