ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

45 user(s) are online (12 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 45

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
Posted by ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫ on 2018/4/27 19:10:00 (196 reads)

ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅/߇߈߃ /߂߀߁߈ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߝߊ߬ߟߐ߰ߓߊ߬ߟߐ߮ ߛߟߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߍߙߘߊ ߟߎ߬ ߞߎߓߋߘߦߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏߞߏ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߘߊ ߛߊߤߍߟ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ ؟ߖߊ߲߰ߣߌ߬ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߟߊߕߌ߯ ߖߟߊߡߊ߫ ߛߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ߫ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߎߓߞߊߙߌ߬ ߓߊߙߌ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߟߊߕߌ߯ ߊߟߌߥߎ߫ ߛߏ ߞߍ߫ ߞߎߡߊߟߕߊߡߌ߲ߠߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߋ߲ߕߎ߫ ߓߎߙߡߊ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫  ߞߏ߲߬ߓߏ߬ ߦߣߎߛߊ߫ ߓߊߟߏ߫،ߛߟߊߕߌ߯ ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߟߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ،ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߊߘߟߊߡ ߛߓߍߛߎ߲ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߟߐߝߐ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬.

  ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߲߬ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬ :

ߛߟߊߕߌ߯ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߎߓߞߊߙߌ߬ ߓߊߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߍ߬ߓߍߘߏ߲߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߫ ߝߋߎ߫.

ߛߟߊߕߌ߯ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߠߊ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߊߟߌߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫،ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߵߏ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߡߊߣߐ߬ ߟߴߊ߬ ߕߊ߬ ߜߋ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

 

.

 

Rating: 8.00 (2 votes) - Rate this News -
Attached Files: IMG-20180425-WA0002.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/21 18:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬