ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

42 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 42

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
Posted by diane on 2018/6/15 10:50:00 (58 reads)

ߓߊߘߋ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ߸ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲-ߞߙߏߝߏ߫ ߞߙߎ ߟߎ߬߸ ߛߏ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫:
ߊߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫: ߊߟߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲߭ ߛߌߦߊߦߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߖߊ߬߸ ߞߊ߬ ߤߊߡߌ߲ ߠߎ߫ ߦߙߊ߬߸ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ߫߸ ߞߵߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߲ ߖߘߍ߬ߟߊߒߞߏߦߊ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ ߡߊ߬، ߞߵߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߕߊ߯ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߝߙߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߴߊ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߝߍ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫،.. ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬.
ߊߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫: ߛߌ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߝߘߎߡߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߘߋ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߓߏ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߕߌ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߖߊ߯ߓߘߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲߬ ߁߀߀-߁߀߀߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߫ ߁߀߀-߁߀߀، ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߍ߬ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߘߊߦߟߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬، ߞߵߊ߲ ߛߌ߭ ߞߍ߫ ߣߍ߰ߓߋߟߋ߲ ߘߌ߫߸ ߕߎ߲߬ߓߎ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߏ߫ ߓߎ߯ߓߊ߯. ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬.
ߒ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߛߊߟߌߡߊߝߏ ߘߐ߫߸ ߒ ߛߋ߲߬ ߕߍ߫ ߖߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߕߍ߫ ߖߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߛߊߟߌߡߊߝߏ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߦߊ߰ߝߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫߹

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ.png 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/21 18:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬