ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

42 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 42

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌߞߏ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2018/6/30 20:50:00 (268 reads)

ߤߙߍߓߎ߰ߘߌ߬ ߦߋ߫߸ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߬  ߞߟߋ߫ - ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߬ ߞߟߋ߫߹ ߤߙߍߓߎ߰ߘߌ߬ ߦߋ߫߸ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߬  ߞߟߋ߫ - ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߬ ߞߟߋ߫߹ ߤߋ߯  ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬، ߊ߲ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߢߊ߯ߟߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߡߎ߯ߙߎߣߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊߖߌߞߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫ ߞ߫ߊ߯ߤߌߙߊ߬ ߋߗ߭ߌߔߕ،   ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߐ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߦߙߐߕߐߕߐ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߖߊߥߙߊߟߊ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߓߌ߬ߟߊ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߘߋ߲ߝߊ ߞߐߙߍ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߠߋ߬، ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߝߘߎ ߏ߬ ߛߟߌ߬ߟߌ ߟߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߃߁/߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߕߎ߲ߞߙߊߒߞߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ߬ ߖߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߛߊ߯ߟߏ߲߫ ߞߐߝߊ ߏ߬ ߝߘߎߛߘߌߘߊ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬، ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߘߎߡߊ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌ߭ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߎ߮ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߛߎ߬ߜߋ߲߭߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/21 18:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/7/7 12:12  Updated: 2018/7/7 12:12
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕ�...
ߊ߰ߛߐߍ߹ ߊߟߊߓߍ߫ ߝߘߎ ߣߌ߲߬ ߘߊ߲߬ߜߦߊ߬ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߢߊ ߞߎ߲߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߓߙߊߞߡߊ ߥߙߍߓߊߓߊ ߛߣߍ߫ ߝߘߎ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߛߋߟߊ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫.
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬