ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

38 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 38

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈
Posted by diane on 2018/7/6 17:30:00 (203 reads)

ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄ ߞ.ߜ. ߇߈߃/߂߀߁߈ ، ߏ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߞߍߟߌ ߟߐ߯ߟߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߣߌ߲߬ ߕߟߋ߬߈، ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞߊߙߌߟߏ߲߸ ߇߲ / ߈ / ߞ.ߜ. ߇߈߃ / ߂߀߁߈ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀:߀߀ ߠߊ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߄ߙߋ߲:߀߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.
ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌߞߏߡߌ߲߬ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߕߐ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߬ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲:  https://t.me/joinchat/BdQ5kg8d2C-HlX8sSpLLhA
ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߝߙߍߕߍ ߛߓߍ߫ ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.
ߏ߬ ߞߐ߫/.. ߌߞߏߡߌ߲߬߸ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߓߍߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߓߍߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߐ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߣߐ߬، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߣߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߍ߲ ߟߐ߯ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߛߘߌ߬ߝߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߟߊ߫: http://www.kanjamadi.org/lajiili/nwasaja_SIIKAN_20142.pdf  ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߞߏߝߐ߫.
 ߕߐ߮ ߛߓߍ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߕߊ ߘߊ߲߭ ߠߋ߬ ߞߊߙߌߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ߟߊ ߁߀ߙߋ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߈/ ߇߈߃/߂߀߁߈ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯/ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/21 18:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬