ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

23 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 23

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߓߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸ ߒߞߏ ߛߌ߬ߟߏߟߏ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2018/8/3 12:20:00 (131 reads)

ߊߟߎ߫ ߣߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫߹
ߋ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߓߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸ ߒߞߏ ߛߌ߬ߟߏߟߏ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߰ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ ߝߌߟߊߘߍߟߝߌߦߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫.
ߞߊ߬ߓߌ߯ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߏ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߘ. ߒߞߏ ߕߐ߲ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߡߊ߬ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߦߊ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫، ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߏ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߫ ߣߊ߬ߡߌߢߐ߮ ߞߟߌ߫، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߓߘߊ߫ ߓߊߘߍ ߞߏߢߊ ߣߴߊ߬ ߓߏ߬ߧߊ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊߘߍ ߞߍ߬ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߣߌ߫ ߖߎߡߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߕߎߡߊ، ߏ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߟߐ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊߕߐ߫ ߓߊߘߍ ߘߐ߫ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫، ߢߐ߯ߦߋ ߏ߬ ߓߊ߲ ߞߐߝߍ߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߊ߰ߣߍ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲ߞߊ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߌ߬ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊߘߍ ߞߏߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߊߓߐ߫ ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߐ߱ߡߊ،
ߘߎ߰ߛߊ ߜߍߣߍ߲߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߓߏ߲߬ߘߊ ߟߊ߬ ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߦߊ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ  ߟߎ߬ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊߘߍ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߢߍߥߟߊߦߊ߫،
ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫߸ ߓߊߘߍ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߓߊ ߟߊ߫ ߛߍ߲߬ ، ߣߌߦߐߙߞ ߂ :߀߀ ߙߋ߲، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߆ ߙߋ ߀߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬.
ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫، ߣߌ߫ ߓߊߘߍ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߊ߲߭ߕߍ߰ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫.
ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ߲ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߕߎߣߎ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߓߊߏ߸ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߙߎ߬ߘߊߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬߸ ߞߏ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߔߛߐߞߐ߫߸ ߡߍ߲ ߟߊߒߡߊ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬. ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌߞߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߓߐ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫، ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ߛߓߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߣߌ߫ ߞߟߊߓߎ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߦߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߏ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ ߛߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫ ߣߌ߬.
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫: (ߕߎ߲ߞߊ߲ ߡߊ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߟߐ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߍ߫ ߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߘߍ ߡߊ߬).  ߏ߬ ߘߋ߲ߓߘߍ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߤߙߐߣߍ߲߬ߜߍ ߖߋ߬ߕߌ߰ߝߊ߮ ߘߌ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫، ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ߦߊ ߝߐ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߝߋ߲ -ߋ-ߝߋ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߊߝߍ߬ ߓߌ߬߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߘߋ߲߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߘߐ߫، ߛߊ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߛߌ߬ߞߛߊ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߌ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߝߎߥߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߕߍ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߓߟߏߘߐ߫.
ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬߸ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߬ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫:    -  ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߕߎ߲߬ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߣߝߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߦߙߐ ߣߝߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߫ ߝߣߊ߫ ߣߝߊ߬. ߦߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߢߐ߲߰߰ߛߎ߮ ߟߎ߬،
- ߕߎ߲ߞߊ߲ ߥߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߣߝߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߣߝߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߏ߫ ߣߝߊ߬.     - ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߥߊߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߫ ߣߝߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߛߏ߫ ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬߸ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߴߦߋ߲߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߏ߫߸ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߫.
ߞ. ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ /ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߘ. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/8/13 16:20:00 - ߛߌߣ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߊߝߍߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫
2018/8/12 6:40:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/8/11 12:20:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬
2018/8/10 11:50:00 - ߒߞߏ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/8/9 4:40:00 - ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߂߲ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫
2018/8/8 20:30:00 - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߘߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2018/8/3 12:20:00 - ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߓߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸ ߒߞߏ ߛߌ߬ߟߏߟߏ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸
2018/7/25 10:40:00 - ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߍ߬
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬