ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

23 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 23

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߘߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2018/8/8 20:30:00 (71 reads)

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫. ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߘߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߕߐ߭ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫،  ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬: ߞ.ߜ.߇߈߃ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߃/߂߀߁߈ ߘߎ߰ߛߊ ߜߍߣߍ߲߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߓߏ߲߬ߘߊ߬-ߟߊ߬-ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߦߊ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ  ߟߎ߬ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊߘߍ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߢߍߥߟߊߦߊ߫، ߏ߬ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ-ߖߡߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫߸ ߓߊߘߍ ߞߍߕߐ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬: ߢߍߓߊ߮ ߖߏ߲߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߞߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߏ߲߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬https://www.youtube.com/watch?v=EDaRoP3T7hM&feature=youtu.be
ߖߎߡߊ߫ ߛߊߟߌ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߊ߲ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߊߔߍߙߑߘߊߙߓߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߘߐ߫ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫، ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߊ߲ ߓߐߣߍ߲ ߞߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߞߎ߲߭ߓߍ߬ ߦߋ߲߬، ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬، ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߏ߬ ߟߋ ߞߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߣߌ߫ ߗߋߦߊߟߌߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߕߊ߬ߟߌ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ߸ ߡߎߛߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߢߍߝߍ߬ ߣߌ߲߬، ߞߊ߬ ߛߋߞߎ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߊߌߛߊߕߊ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߠߊߓߊ߲߫ ߠߵߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋߞߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߗߋߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߞߐߜߍ ߘߎ߰ߟߊ߫:
ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߊ߬ߡߌߢߐ߲߮ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߌ߫، ߒߠߋ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߝߍ߬، ߣߌߦߐߙߞ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߡߏ߬ߤߊߡߍߘ ߓߊߙߏ߫ ߦߋ߫ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߍ߬.
ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫.
ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߣߴߊߡߊߙߌߞߌ߬ ߞ.ߘ. ߒߞߏ ߕߐ߲ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߢߌ߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫:
߁- ߞ. ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬/ ߣߌߦߐߙߞ
߂-  ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߬ ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߛߌ߬ߛߞߐ߬ ߞ. ߖߊ߰ߣߍ߲ ߓߐ߬ߟߐ߲ߞߊ/ ߣߌߦߐߙߞ
߃- ߛ. ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߕߊ߬/  ߣߌߦߐߙߞ
߄- ߛ. ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߛߋ߬ߙߌߝߎ߬/ ߣߌߦߐߙߞ
߅- ߤߊߖߊ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬/  ߣߌߦߐߙߞ
߆- ߛ. ߣߊߡߏ߬ߙߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫/ ߣߌߦߐߙߞ
߇- ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ߲ ߊߌߛߊ߬ ߕߥߊߥߟߋ߫/ ߣߌߦߐߙߞ
߈-  ߞ. ߣߎߤߊ߲߫ ߕߙߊߟߥߋ߫/ ߓߊߟߑߕߌߡߐߙ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐߣ
߉- ߞߏ߲߬ߓߏ ߕߎ߬ߙߋ/ ߓߊߟߑߕߌߡߐߙ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐߣ
߁߀- ߢߍߓߊ߯ ߖߌߓߊ ߓߙߋߕߋ߫/ ߣߌߥߑߖߐߛ
ߡߐ߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߯ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߞߐߦߌߘߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߘߍ ߘߐ߫ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫
ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߞߏ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫.
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߍ߬ߘߍ  ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߌ߲߭ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߡߋߕߊߏ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߂، ߒ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߓߊ߬ߓߊ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߊߌߛߊߕߊ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߘߋ߲، ߊ߬ ߝߊ߬ ߘߋ߲߫ ߇ ߝߟߐ ߟߵߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫.
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߊ߲߬ ߁߉߆߄ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߃߂ ߘߐ߫
ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅߄ ߞߍ߫ ߦߊ߲߬، ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߖߌ ߞߍ߫ ߦߙߌ߫ ߖߊߙߊ߲ ߝߍ߬ ߘߋ߬߸ ߞߊ߬ ߦߙߌ߫ ߞߍ߲ߘߍ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊߘߍ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߕߌ߱ ߞߍ߲ߘߍ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫، ߏ ߟߋ ߞߏߛߐ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߕߟߋ߬ ߃߀، ߊߡߊߙߌߞߌ߬ ߞ.ߘ. ߒߞߏ ߕߐ߲ ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߣߌߦߐߙߞ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ ߖߊ߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߡߊ߬ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫، ߏ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍߣߍ߲ ߛߏߛߊߦߌ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬، ߊߟߊߡߊ߬ ߤߌߣߊ߬ ߣߌ߫ ߜߊ߲ߞߎߠߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߣߊߞߐ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ ߝߙߋ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.
ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߊ߲߬ ߈߆ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߠߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫߸ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫.
ߞ. ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ /ߣߌߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߘ. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫.

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/8/13 16:20:00 - ߛߌߣ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߊߝߍߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫
2018/8/12 6:40:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/8/11 12:20:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬
2018/8/10 11:50:00 - ߒߞߏ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/8/9 4:40:00 - ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߂߲ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫
2018/8/8 20:30:00 - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߘߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2018/8/3 12:20:00 - ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߓߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸ ߒߞߏ ߛߌ߬ߟߏߟߏ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸
2018/7/25 10:40:00 - ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߍ߬
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬