ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

23 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 23

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
Posted by diane on 2018/8/10 11:50:00 (111 reads)

ߓߌ߬ -߈/߁߀/߂߀߁߈ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲߬ ߊߡߙߌߞߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߌ߲ߘߌߦߣߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߟߏߡߌ߲ߞߑߕߐ߲߫.
ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߤߊߕߍߦߊ ߓߍߣߵߊ߬ ߛߐ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲߬. ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߟߏ߲߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߲߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߘߐ߬ߝߐ ߞߣߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߎ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߛߌߙߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߊߤߌ߬ߙߊ߬߸ ߊ߬ ߖߌ߱ ߣߎߦߐߙߞ߸ ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏ_ߦߎߍߛ ߕߐ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߊߟߊ߲ߞߋ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߌ߲ߘߌߦߣߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫: ߞ. ߎߛߑߡߊߣߌ߲߬ ߞߋߕߊ߬. ߞߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߕߊ߬. ߣߎߤߊ߲߫ ߕߙߊߥߟߋ߫. ߊߘߡߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߫، ߞߵߊ߬ ߝߙߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߲߬.
ߒ߫ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬-ߢߌߡߊ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߲ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߫ ߥߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߘߏߦߌ߲߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߓߊ߬ߓߊ߬ߛߏ߬-ߟߊ߬ߕߊ߮ ߘߌ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬.
ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߟߏߡߌߞߑߕߐ߲߫ ߡߊߜߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߃߉ ߟߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߎߦߐߙߞ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߃ ߞߘߐ߫. ߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏ߫ ߊ߲ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫.
ߓߊߘߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߙߌߞߌ ߢߊߝߍ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߝߛߊߛߌ߫߸ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߁߇:߃߀ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫:  ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߟߌ߫ ߢߌߡߊ߫ https://zoom.us/j/3479930891  ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ߫ ߢߎߡߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߌߡߊ߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: blomington.png  blomington1.png 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/8/13 16:20:00 - ߛߌߣ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߊߝߍߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫
2018/8/12 6:40:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/8/11 12:20:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬
2018/8/10 11:50:00 - ߒߞߏ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/8/9 4:40:00 - ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߂߲ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫
2018/8/8 20:30:00 - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߘߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2018/8/3 12:20:00 - ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߓߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸ ߒߞߏ ߛߌ߬ߟߏߟߏ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸
2018/7/25 10:40:00 - ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߍ߬
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬