ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

6 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 6

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthNov 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


« 1 2 (3) 4 5 6 ... 90 »
ߒߞߏ : ߗߍ߬ߡߐ߯ ߟߊߖߌ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/6/29 16:30:00 (336 reads)

ߗߍ߬ߡߐ߯ ߟߊߖߌ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߓߘߊ߫ ߛߴߊ߲ ߓߟߏ߫߸ ߗߍ߬ߡߐ߯ ߟߊߖߌ ߛߋߞߎ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߔߊߕߙߌߛ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߘߐ߰ߝߐ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߘߐ߰ߝߐ. ߊ߬ ߞߊ߬ ߔߊߕߙߌߛ ߟߎߡߎ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߝߟߐ߫ ߕߊ߫ ߘߐ߰ߝߐ ߛߓߍ߫ ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߓߊ߲߫ ߣߐ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫: ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߛߋ߲ߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߘߐ߰ߝߐ ߛߓߍߦߊ߫߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߦߏ߫: " ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߞߊ߬ߝߊ " ߗߍ߬ߡߐ߯ ߟߊߖߌ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߢߌ߲߬ ߛߌ߭ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߇߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ﴿ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ﴾ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ﴿ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊߣ ﴾ ߓߟߏ߫߸ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 19944 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߥߟߊߟߊߓߐ߫ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2017/6/18 7:40:00 (225 reads)

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߸ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߲ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߉/߂߀߁߇ ߟߊ߫߸  ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߬߸  ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߯ ߓߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߟߊ߲߰ߛߋ߬ߦߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ ߓߘߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߣߎߤߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4782 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇
Posted by diane on 2017/6/9 8:20:00 (3133 reads)

ߒߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊ߲߫ ߅߉ ߝߍ߬

ߗߋߛߓߍ ߓߊߖߙߌ

ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߂߲

Paypal

 ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫:  ߘߟߊ߫ ߁ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߇ ߡߊ߬ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߁߭

Bank Account

 


ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߍߢߊ ߢߍߛߐ߲

N'ko to English in General category  (nqo to en)  + 58

ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇

            
ߞߙߎ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߕߐ߲ (ߛߊߙߊ߲ ߞߋߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ) ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߄߂߀ +ߺߺߺߺߺߺߺߺߺ

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߊ߬ߓߋ߫ ߕߊߦߋߘߎ߯

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߆߆߈߁߆߈߃߀߁߈߅+

ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߊߓߏ߫ ߕߊߦߋߘߎ߯

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߆߆߈߂߇߉߁߄߆߅߀+

ߘߋ߲ߓߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߂߂߄߆߄߄߆߃߁߄߉+

ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߊ߲߬ߞߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߄߄߇߄߄߀߆߆߇߃߉+

ߎߛߎߡߊߣߌ߲߬ ߞߋߕߊ߬߸ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߁߆߄߆߆߆߇߄߆߇߀ߒߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߓߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߆߄߆߅߃߃߇߉߇߀ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫
ߘߟߊ߫ ߁.߂߀߀
߄߉߁߇߃߃߀߁߂߀߄߈+    
ߟߊߦߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ߖߊ߲ ߛߊ߰ߣߐ߯ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߂߈߄߆߄߆߉߁ߞߌߓߟߌ߫ ߘߋ߲ߓߏ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀߂ +߃߃߇߆߉߆߅߅߆߁߇ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߓߊ߬ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߃߄߇߇߅߉߂߃߇߁ߞߙߎ ߊߌߛ߭ߊ߬ (ߤߊߖߊ߬ ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ) ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߃߄߈߂ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߓߊ߬ ߤߎߛߑߕߐ߲߫ ߕߍߞߑߛߊߛ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߇߁߃߂߃߂߀߁߃߁ߊ߬ߟߌ ߞߋߕߊ߬ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߃߀߀ +߁߉߁߇߂߉߃߅߇߁߆ߘߋ߲ߓߏ߫ ߖߜ߭ߊ߬ߓߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߋߙߏ߫ ߂߀߀ (....߀߇߅߃߂߆߃߃߅߆)ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߒߞߏߕߐ߲ ߘߟߊ߫ ߃߂߃ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +..........................
    
ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߛߋߙߌߝߎ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +ߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߤߊߖߊ߬ ߛߙߋ ߓߙߋߕߋ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߄߆߂߅߈ ߂߅߉߂ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߓߊ߫ ߡߏߗ߭ߊ߲ߓߌߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀
߂߅߈߈߆߁߆߂߄߂߈߅+
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߊ߬ߡߍ߫ ߛߎߥߍߘ  ߘߟߊ߫ ߁߀߀  +߄߆߁߈߄߀߄߈߀߄ߊߓߑߘߎߟߊߤߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ﴿ ߊߟߊߖߐ߲߫ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ﴾ ߘߟߊ߫ ߁߀߀
߂߂߄߆߂߈߁߆߁߄߅߁+
ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߂ +߂߂߄߆߂߂߅߃߉߀߆߈ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߡߏ߯ߕߌ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀߈ +߂߂߃߆߆߆߆߁߇߄߇ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߎߦߙߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߄߀  +߁߇߁߅߈߂߁߅߂߈
 
 
ߛߋ߭ߘߎ߫ ߛߡߊ߬ߞߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߄߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߉߂߁߇߇߁߈ߡߏߙߌ ߝߏߘߋ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫  ߘߟߊ߫ ߄߁  +߂߂߃߇߆߃߀߀߆߃߄ߤߊ߬ߡߟߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߟߊ߫ ߈߃ +߃߃߆߃߅߁߅߆߁߇߀ߡߊߡߊߘߎ߫ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈߃ +߂߂߃߇߆߄߅߃߄߆߈ߊߓߑߘߎߟ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߆߄߅߉߅߄߇߄ߖߊ߬ߙߊ߫ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ߞߏ߬ߞߍ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫߁߀߀
߆߂߂߃߁߁߈߅߁߂߂߄+
ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߍ߰ߟߋ߲߬-ߡߎ߬ߛߦߊ߬ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߇߆߉߇߈߀߆ߤߊߖߊ߬ ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߞߎߙߟߊߞߊ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߃߄߈߂
 
 


 

 


 
ߟߊߦߌ߫ ߓߊ߬ߟߊ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߆߄߆߀߆߁߀߉ߊߡߊߘߎ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߅߇߄߆߅߆߃߂ߛߋ߰ߘߎ߬ ߕߎߙߊߡߊ߲߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߂߅ +߂߂߃߇߆߃߉߇߁߈߁ߛߋߞߎ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߖߟߏ߫ ߘߟߊ߫ ߂߅ +߂߂߃߇߉߂߉߈߁߈߈ߓߊ߬ߛ߭ߌ߯ߙߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃ +߂߂߃߇߄߉߈߀߀߂߀ߝߊ߬ߕߐߡߊ߲߬ ߘߊߥߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃ +߂߂߃߆߉߆߀߀߅߂߀ߞߊ߬ߙߌߡߎ߲߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃  +߂߂߃߆߆߅߇߂߀߈߁ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߖߐ߲߬ߡߊߛߌߣߌ߲ߟߐ߲߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߄߁ +߆߀߃߀߁߃߇߂

 
ߦߛߎߝߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߁߇߆߃߅߅߂ߣߎ߲߬ߞߍ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߥߣߊ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ ߘߟߊ߫ ߁߂ +߂߂߄߆߆߄߇߉߅߉߄߁ߡߤߊߡߊߘߎ߫ ߓߊߓߍߙ ߞߊ߲ߕߊߥߏ߫ ߓߐ߬ߓߐ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ߘߟߊ߫ ߁߂ ߕߟߊ߫ +߂߂߆߇߉߂߁߅߂߄߉ߣߎߤߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߅ ߂߂߄߆߂߂߅߂߁߇߆߀+ߓߡߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߂߀߇߄߀߇߀ߊߓߘߎߟߊ߯ߦߌߦߌ߬ ߒߘߊߥߎ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫  +߂߂߃߉߄߀߀߇߁߆ߕߌ߬ߖߊߣߌ߲߫ ߛߡߊߞߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߃߈߆߈߃߆ߕߌ߬ߖߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆. ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߃߇߉߈߂߉

 

 

 

 
ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߕߎ߯ߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߈߁߆߇߈߆߉ߒߞߏ ߊߓߘߎߟ ߊߖ߭ߌ߯ߖ߭ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߃߃߆߀߅߉߁߈߅߁߄ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߬ ߞߐ߲߬ߕߊ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߂߈߁߀߇߅ߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߛߋ߲߬ߔߙߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈
߂߂߃߇߈߉߃߇߃߂߇+
ߞߊߦߌߙߓߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߆߄߄߁߃߉߇߅ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߀߀߅߂߁߁ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߅߃߃߁߅߈߉ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߆߂߃߇߃߇߁߈

ߘߊ߲߬ߕߎߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߗߍߡߐ߮ ߞߊ߬ߦߋ߫ߡߏߘߌ߫ ߖߊߟߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߅߈߅߅߉߉߀߃ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߘߟߊ߫ ߁߁ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߁߅߈߉߅߈ߓߊ߬ߡߎߛߊ߫ ߊ߲ߣߎ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߈߁߈߃߈߉߈ߡߏߘߌߓߏ߫ ߞߐ߲ߕߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߉߄߁߅߆߉߀߅ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߁߇߇߀߀߁ߤߊߙߎߣߊ߫ ߛߞߏ߬ߓߊ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߉߉߄߇߂߀߅ߡߊ߬ߤߡߊߘߎ߬ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߄߄߃߈߄߇߈

  
 
 
ߜ߭ߊߥߛߎ߫ ߛߋ߲߬ߔߙߊ߬ ߞߟߏߞߊߣߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߅߂߁߂߁߅߅ߛߋ߭ߘߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߎߙߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊ߫ ߂߂ +߂߂߃߇߅߃߅߄߇߅߂ߊߘߡߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߃ ........................+ߟߊߦߌ ߢߡߊ߬ߓߞߊߙߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߅ +߂߂߄߆߂߄߇߄߆߇߉ߡߎߛߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߝߊ߬ߛߎ߬ߡߦߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߁߅߈߆߂߁߄ߓߎ߬ߣߊߝߎ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߀߁߆߁߃߁ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߈
߂߂߃߇߄߅߄߅߂߁߁+
ߡߏ߬ߤߊߡߍߘ ߒߘߊߥߎ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߃߇߃߁߀߁߀߉߁
ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߅ߌߓߎߙߊߤߌߡߎ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߂߂ߞߊ߬ߙߌߡߎ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߖߊߥߙߊ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ߓߊ߲߬ߖߜ߭ߎ߫ ߖߥߊߙߊ ߊߛߊ߫ ߤߊ߰ߓߊ߬ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ߟߏ߲߬ߛߊߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊߞߊ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ ߤߊߖߊ߬ ߒߡߥߊ߫ ߓߊ߰ߦߐ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߄߆߇߇߈߂ߊߘߡߊ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲ߕߌ߯ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ ߛߊ߲߬ ߤߊߕߍ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߓߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߁߅߃߀߈߁߅
ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߂߂߁߈߃߅߇ߊߡߙߊ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߃߆߄߆߄߆߇߇߀ߖߊ߬ߛߋ߬ ߞߐߣߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߁߁߀߀߅߂ߊ߬ߜ߭ߌߓߎ߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߁߇߆߇߀߉ߤߊߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߀߈߅߈߅߄߁ߛߋߞߎ߬ ߓߊߟߏ߫ ߔߐ߲ߕߋߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߅ߤߊߙߎߣߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߅ߊ߬ߓߎ߬ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߕߌ߬ߙߋߙߊ߬ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߅

ߛߋߞߎߓߊ ߞߊ߬ߟߐ߫ (ߡߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߆߂߂߂߉߁߁߁ߒߓߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ (ߡߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߅߃߀߃߈߀߃ߡߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ߓߊ߲ߞߐߞ ߕߊߦߌߟߊ߲ߘ ߘߟߊ߫߅߀ +߆߆߈߀߂߂߂߉߃߉߄ߟߊߦߌ߬ ߎߛߑߡߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߄߉߉ߊ߬ߓߎ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߛߌߣ ߘߟߊ߫ ߃߀߀ +.......................ߔߌߞߍߣ ߛߌ߬ߟߊ߬ (ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫) ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߄߄߉߇߀߂߂߂߇߀߁
ߡߏߙߌ ߖߊ߰ߣߍ ߟߌߓߙߏߝ߭ߌߟ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߘߟߊ߫ ߄߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߄߁߀߇߅߂߃߅߉߆ߊߟߑߝߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߖߌߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +.........................
ߝߛߊߟߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߓߘߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߈߇߈߃߀߅߁ߝߊ߬ߖߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߘߟߊ߫ ߄߀ ߊߘߡߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߃.߅

ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߕߊ߬ ߛߏ߭ߟߊߓߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀

ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߕߊ߬ ߛߏ߭ߟߊߓߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ߟߊߦߌ߬ ߡߊ߬ߡߌ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߁߀߄߂߀߀߁ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆


ߤߥߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߓߊ߬ ߣߌߦߐߙ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߉߁߇߅߄߁߀߉߂ߊ߬ߟߌ ߞߊߙߊ߲ߞߊߛߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߆߂߈߀߀߀߉߃߁ߡߎ߬ߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +.....................ߊ߬ߓߎ߫ ߞߟߎ߬ߓߊ߬ߟߌ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߎ߯ߝߍߓߊ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߆߂߀߀߂߇ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߓߊ߬ ߛ߭ߌߣ (ߕߐ߲߬ߞߍ߲߬ߘߎ߬) ߘߟߊ߫ ߅߀ߣߎ߬ߡߊ߲߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߎ߯ߝߍߓߊ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߆߈߁߃߈߂ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߟߎ߬ߓߊ߬ߟߌ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߎ߯ߝߍߓߊ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߈߀߇߀߂߀߆ߢߌ߬ߡߊ߬ߜߍ ߖߊߥߙߊ߫ (ߞ.ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߯ߣߍ߫ ߝߘߎߡߊ) ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ +߂߀߁߁߄߈߂߁߃߅߁߅

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 84959 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߛߊ߲߬ߞߟߊ߬ߕߋ
 Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2017/6/6 17:40:00 (110 reads)

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߛߎ߰ߣߎ߲߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߣߴߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߮ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߣߊ߬ߝߣߊ߬ߞߐ߫ ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߘߌ߫߸ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߊߛߑߔߊ߲߫،ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߊ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߡߊ߬ ،ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߆/߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇߅ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫،ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߣߊߞߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߛߊ߬ߞߐ߬ ߸ ߡߊ߬ߟߊߦߌ߫ ߛߊ߬ߞߐ߬ ߣߌ߫ ߡߌߣߕߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߸ ߊߟߡߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߝߘߎߗߍ ߕߙߍ߬ߣߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߌߛߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫،ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߍ߯ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߲ ߣߊ߫ ߦߋ߫، ߞߊ߬ ߛߎߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߘߌ߫،ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߘߐߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ ،ߞߵߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߲ ߕߊ߫ ߟߏ߲ ߧߍ߫ ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߏߝߐ߫ ߞߎ߲߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ،ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/5/19 18:00:00 (255 reads)

ߞߏ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߘߊ߫߸ ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 9335 bytes more | 7 comments
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߛߊߟߌߡߊߝߏ߫ ߘߎߓߊ ߛߊ߲߬ߓߍ-ߛߊ߲ߓߍ ߘߐ߫
 Posted by diane on 2017/6/25 5:10:00 (215 reads)

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ ߣߴߊ߬ ߡߊߛߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߖߐ߫،..
ߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߈ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߦߴߊ߬ ߡߊߛߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߟߎ߬ ߛߊߟߌߡߊߝߏ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߥߎ߬ߘߎ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߘߎߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߦߋ߫߸ ߒߞߏ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߐߘߍ߫،..  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6119 bytes more | 1 comment
ߒߞߏ : ߖߊ߰ߣߍ ߞߊ߬ ߡߎ߲߬ ߝߐ߫ ߗߍ߭ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߞߐ߫؟
 Posted by diane on 2017/6/12 7:40:00 (595 reads)

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫،
ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ .. ߛ߫ߊ߬ߟߊ߯ߕߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߘߊߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬:..
-    ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߤߙߊߟߊߢߌߣߌ߲ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߦߋ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߣߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߮ ߔߏ߲߫، ߦߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߲ ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߏ߫ ߝߐ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ (ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫)߸  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 9671 bytes more | 1 comment
ߒߞߏ : ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߍ߬ߓߊ
 Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2017/6/7 0:10:00 (372 reads)

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߍ߬ߓߊ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2021 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/5/21 22:20:00 (283 reads)

ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߡߍ߲ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫

 ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߁ ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߇، ߜߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߁߄: ߁߃ ߣߌ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߛߐ߱ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߁߀:߁߃ߠߋ߬ ߡߊ߬، 
ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߛߓߍߘߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߙߍߘߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߢߣߊߓߊ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߟߐ߲߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ 
ߜߊ߬ߙߊ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߭ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ: ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 46961 bytes more | 3 comments
ߒߞߏ : ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/19 8:50:00 (260 reads)

ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߭ ߞߊ߲߬ ߘߏ߯ߣߍ߲ߘߏ߯ߣߍ߲߫߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߛߊߟߊߕߌ߯ ߓߊߘߋ߲ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬߸ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ ߟߎ߫߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߤߊ߯ߝ߭ߊߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߞߏߝߌ ߊߣߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߝߌ߬ߟߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߎ߬߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߑߡߊߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߡߎߜ߭ߊߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߡߊ߬߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߋߊ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߦߊ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 18303 bytes more | 2 comments
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 90 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫