ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

18 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 18

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJun 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed

« 1 ... 87 88 89 (90)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ / ߖ.ߡ.ߟ. ߞߟߐ߬ߟߐ߬ ߞߙߎߞߊ ߛߎߘߊ߲߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2013/10/4 5:00:00 (1889 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߖ.ߡ.ߟ.ߺ ߞߟߐ߬ߟߐ߬ ߞߙߎߞߊ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߖߍߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ߛߋ߲߭߸ ߊ߬ ߗߌߗߏ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫: ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫، ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬، ߞߐ߰ߦߊ߫،ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫،ߓߏߝߊ߬، ߝߙߌ߬ߦߊ߫.ߺ

ߖ.ߡ.ߟ.ߞߙߎߞߊ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߣߌ߲߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߛߏߙߌ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߣߌ߫ ߟߊ߰ߛߣߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߖߥߊߙߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߎ߬ ߓߐ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߖ.ߡ.ߟ.ߞߟߐ߬ߟߐ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߡߊߓߌߘߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߘߐ߬ߞߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫.ߺ
ߒ߬ߓߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߛߏ߫ ߢߣߊߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߓߊ߲ ߞߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߖ.ߡ.ߟ.ߞߙߎߞߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲߬،ߓߊߏ߬ ߛߘߌߦߊ߬ ߣߌ߫ ߊߓߋ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߟߍ߲߬ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߓߊ ߟߋ߬ ߞߣߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫.ߺ
ߏ߬ ߘߐ߫، ߖ.ߡ.ߟ.ߞߙߎߞߊ ߓߘߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߖߡߊߣߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߜߡߊ߫ ߦߏ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߕߎߞߘߐ߫
ߖߡߊߣߊ ߢߊ ߜߌߘߊ߫߹ߺ

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫/ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲
Posted by ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ on 2013/10/2 7:20:00 (299 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ . ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߕߎ߬ߡߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ "ߛߋ.ߍߣ.ߕߋ" ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߢߣߊߕߊ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ /߃߀/߂߀߁߃/ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߡߊ߬ ߛߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߍ߫ ߸ ߘߍ߬ߞߙߎ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ "ߗߊߦߌߣߊ߬ ߔߊߥߊ߬ ߍ߲ߝ߭ߍߛߴߕߌߛߴߡߊ߲߫" ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ ߣߊ߲ߝߟߏ߫ ߓߊ߯ߙߕߊ ߘߏ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߏߝߊ߬، ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ ߘߊ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߈߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫.ߺ

ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫
ߕߎ...߂߲

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߕߌߖߌ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2013/9/30 2:40:00 (1123 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

[right]ߞߕߌߖߌ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߤߏߟߊ߲ߘ ߑ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: (ߛߋ.ߔߋ.ߌ.) ߏ߬ ߡߊ߬ߞߟߐ߫ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߝߊ߬ߕߎ߫ ߓߍߣ ߛߎߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߣߊߓߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ (ߖߎߡߊ) ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌߞߏ ߡߊ߬ ߵ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߥߐ߬ߦߐ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ : ߞߕߌߖߌ߲ ߓߌߣߍ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߵ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߲.ߺ
ߓߊߏ߬ ߵ ߞߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߁ ߠߋ߬ ߕߋ߲߬ ߖߌߣߍ߫ ߡߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߐ߯ߟߊ߫ . ߜߊ߬ߕߌ߯ ߓߍ߲߬ߣ ߛߎߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߎ߲߯ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ߓߟߊ߬ߎ߬ ߛߎ߮ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߬ߕߊ߲ ߞߊߡߊ߲ߓߊ ߞߣߐ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈/ ߂߀߀߉ ߟߊ߫ ߑ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߟߊ߫ ߞߌ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.ߺ
ߞߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߦߋ߫ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.ߺ

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫/ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 127 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߞߏ߬ߓߊ߫߹ߺ
Posted by diane on 2013/9/21 6:20:00 (648 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߓߊߘߋ߲ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫.ߺ
ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫/..ߺ
ߊ߲ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߣߴߊ߬ ߓߊߓߏ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߞߓߊ߬ ߓߏ߲ߞߣߐ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߝߘߎߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫:ߺ
ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߣߴߊ߲ ߝߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߘߐ߬ ߣߴߊ߲ ߞߘߐ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߊ߬ߟߌ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ ߞߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ )ߖߎߡߊ( ߛߎ ߞߵߊ߬ ߘߎ߰ߛߊ ߜߍ߫ ߖߎߡߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊߘߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߖߎߡߊߛߊߟߌ߫ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫،.ߺ
ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߡߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎߡߍ ߦߋߟߋ߲߫߸ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߐ߰ߦߴߊ߬ ߦߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߝߐ߰ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ ߞߙߎ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߯ߟߌ ߛߓߊߙߌ ߞߎ߲߫ ߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߊ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߓߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߏ߬ ߓߙߊ߬ߦߌ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߘߊߎ߫.ߺ
ߕߊ߯ߓߊ߯ߕߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߓߙߌߞߏߞߊ ߟߋ߬ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߧߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߐ߲߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ (ߞߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ) ߥߎߟߘߊ ߟߊ߫ ߖߌߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߓߍ߲߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߡߊ߬.ߺ
ߊ߬ ߡߐ߬ߢߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ ߟߊ߫߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߟߐ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߓߊߓߋ߭ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߐߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߓߎߓߞߊߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߝߍߕߊ ߟߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߤߊ߯ߝߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߋ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߓߍ߯ ߢߍߥߟߊ ߓߎ߲ߓߎ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߞߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߢߍߛߐ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߊ߫.ߺ
ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߕߊ߯ߓߊ߯ߕߐ ߦߋ߫ ߘߋ߲߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫.ߺ
ߊߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߊ߲߫.ߺ

ߖߊ߰ߣߍ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߊ߲߬ ߅߅ ߝߌ߬ߘߊ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2013/10/3 14:20:00 (562 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߴߌ ߞߐ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߕߎ߲߯.
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߘߴߊ߬ ߕߏ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߊ߲߬ ߅߅ ߝߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߣߊߓߐ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߛߌ߰ ߡߣߊ߬ߡߣߊ߬ ߓߐߟߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߛߎ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߢߍ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߕߡߍߢߍ߫،..ߺ
ߝߣߊ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊߛߌ߮ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߣߌ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫

ߞߎߡߘߊ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߊ߲߬ ߅߅ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߐߣߍߣߍ߲ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐߜߍ߫
ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫/ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 67 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ / ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2013/9/30 3:10:00 (289 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

[right]ߓߌ߬ ߛߓߌߕߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߖߌ߬ߣߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߖߛߎ߬ ߛߎߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊ߫ ߥߟߌ߬ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫.ߺ
ߖߊ߬ߡߊ ߝߣߊ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߤߊ߲߯ %߈߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߜߋ߲߬ߘߐ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰ ߟߊ߫ (ߛ.ߘ.ߞ.)߰ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߞߛߊߞߊ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ %߈߅ ߘߐ߫.ߺ
ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ (ߛߋ.ߣߌ.) ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫: ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߌߣߊ߬ ߟߐ߲߫ ߦߊߣߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߥߎ߬ߙߊ ߕߍ߫.ߺ
ߊ߬ߟߋ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߁߇߁߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߃߁ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫.ߺ

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫/ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫/ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2013/9/26 17:20:00 (309 reads)

ߊ߬ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫: ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߛߙߊ߬ߟߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߞߘߐ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߣߐ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ ߓߊ߰ߙߊ ߟߊ߫ ߥߊߘߌ߫ ߕߌ߯ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߌߛߑߙߊߦߌߟߞߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߑ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߓߋ߬ߣߌ߫ ߛߑߕߍߣ ߡߍߕ ߸ ߘߐ߬ߛߙߋ ߣߌ߲߬ ߛߍ߲ߓߍ߲ߕߋߦߊߣߍ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߘߊ(ߛߋ.ߌ.ߊ.) ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߘߊ (ߘߋ.ߖ߭ߋ.ߍߛ.ߋ)ߺ
ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߕߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߐ߰ߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎߟߊ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫.ߺ

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫/ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
« 1 ... 87 88 89 (90)

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫