ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

16 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 16

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthFeb 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


(1) 2 3 4 ... 85 »
ߒߞߏ : ߡߊ߬ߙߐߞߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫:
Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2017/2/24 5:20:00 (24 reads)

ߡߐ߬ߙߐߞߎ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫
ߡߐ߬ߙߐߞߎ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍ߬ߘ ߆߲ ߛߣߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫  ߓߌߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߃ /߂߀߁߇، ߊ߬ ߟߊߞߢߐ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߐ߰ߟߊ߬ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߬ ߖߊ߯ߓߟߊߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߙߐߞߎ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ، ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߡߊߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 9796 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߤߊߙߑߝ߭ߊߙ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߜߙߊ ߂߀߁߇ ߞߏ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫
 Posted by diane on 2017/2/18 4:20:00 (144 reads)

ߤߊߙߑߝ߭ߊߙ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߜߙߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߒߞߏ ߓߘߊ ߘߐ߫ ߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏߝߌߝߌ߫ ߊߣߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫.  [ ߒߞߏ ߘߐ߫  |   ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫  |   ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫  ].
ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߞߎ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߊߡߙߌߞߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ (ߊ.ߞ.ߘ.) ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߡߊߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6438 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߓߌ߬ ߡߊ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߥߟߏ߬ߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ ߟߊ߫
 Posted by ߞߐ߲ߘߍ on 2017/2/5 10:20:00 (125 reads)

ߥߏ߬ߙߏ ߢߊ߬ߕߣߐ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߠߋ߬ ߘߋ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߢߣߊߜߍ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߊ߯ߝߋ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߛߌߛߍ߲߬ ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ߝߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ ߓߊߛߌߦߊ ߝߣߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬، ߊ߬ ߟߐ߲ߓߊ߯ ߓߘߍ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߐ߫، ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߥߟߏ߬ߦߊ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ߕߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߡߊߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2548 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߛߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߖߐ߲߬ ߕߏ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2017/1/28 4:00:00 (28 reads)

#ߛߊ߲߬ߞߟߊ߬ߕߋ: ߓߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߝߘߎߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߢߐ߲߮  ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߒߞߏ  ߘߌ߲߬ߞߏ  ߓߍ߯  ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߫ ߞߏ߫: ߘߏ ߟߎ߫ ߓߌߘߊ߲ߗߍ ߣߌ߫ ߘߏ ߟߎ߫ ߓߏߙߌ߲߫  ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߟߊ߰ߖߌ߬  ߊߡߙߊ߫ ߡߊ߰ߛߎߓߊ߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬  ߞߎߣߎ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫  ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߜߍ߫ ߓߌ߬ ߟߊ߫  ߗߍ߬ߡߐ߯ ߟߊ߰ߖߌ߬  ߣߌ߲߬ ߦߋ߫  ߒߠߋ ߣߊ߫ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ߫   ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߞߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߊ߲߫ ߡߐ߰-ߘߋ߲߬- ߠߊ߬ߡߐ ߟߊ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߣߎߞߎ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫  ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߋ߲ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬  ߒ ߣߊ߬ ߘߌ߫،  ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߂߀ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߂߀߁߇ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬﴿ ߉߇﴾ ߟߋ߬ ߛߌ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬  ﴿ ߊ.ߘ. ﴾  ߊߡߙߊ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߓߟߏ߫.
ߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺ
ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߋ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߝߍ߬، ߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߗߍ ߊߡߙߊ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߦߋ߫ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߝߍ߬. ߦߙߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬
ߛߊ߲߬ߞߟߊ߬ߕߋ: ߓߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߝߘߎߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߢߐ߲߮  ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߒߞߏ  ߘߌ߲߬ߞߏ  ߓߍ߯  ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߫ ߞߏ߫: ߘߏ ߟߎ߫ ߓߌߘߊ߲ߗߍ ߣߌ߫ ߘߏ ߟߎ߫ ߓߏߙߌ߲߫  ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߟߊ߰ߖߌ߬  ߊߡߙߊ߫ ߡߊ߰ߛߎߓߊ߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬  ߞߎߣߎ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫  ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߜߍ߫ ߓߌ߬ ߟߊ߫  ߗߍ߬ߡߐ߯ ߟߊ߰ߖߌ߬  ߣߌ߲߬ ߦߋ߫  ߒߠߋ ߣߊ߫ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ߫   ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߞߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߊ߲߫ ߡߐ߰-ߘߋ߲߬- ߠߊ߬ߡߐ ߟߊ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߣߎߞߎ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫  ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߋ߲ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬  ߒ ߣߊ߬ ߘߌ߫،  ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߂߀ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߂߀߁߇ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬﴿ ߉߇﴾ ߟߋ߬ ߛߌ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬  ﴿ ߊ.ߘ. ﴾  ߊߡߙߊ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߓߟߏ߫.
ߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺ
ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߋ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߝߍ߬، ߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߗߍ ߊߡߙߊ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߦߋ߫ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߝߍ߬. ߦߙߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/1/14 14:00:00 (57 reads)

ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߣߍߣߍߓߊ ߁߅/߇߈߂/߂߀߁߇ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀:߀߀ߙߋ߲߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߅ߙߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߞߐ ߝߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫   ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߡߊߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1647 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/2/18 9:10:00 (125 reads)

ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߉/߂߀߁߇ ߣߌߦߐߙߞ ߉:߀߀ߙߋ߲߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߄ߙߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߢߍ߫  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߡߊߝߟߍ߫

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1718 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ߬ ߝߙߊߕߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬
 Posted by diane on 2017/2/14 2:30:00 (423 reads)

ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ߬ ߝߙߊߕߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߂߲/߁߃/߂߀߁߇،.. ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߦߊ ߞߝߊ߬ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߛߐ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫، ... ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߂߀߁߇ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߘߌ߫߸ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊߙߏ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ ߞߊߙߏ ߘߊߡߌߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߞߣߐ߫، ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߟߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߣߵߊ߲ߠߎ߬ ߓߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߘߌ߫߸    ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 9195 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2017/2/2 2:20:00 (24 reads)

ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ: ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߍ߬ߓߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߣߴߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߍ߬ߓߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߓߘߍ ߛߊߘߊ߲߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߎߘߎ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ ߓߊߟߏ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߓߊ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߝߊ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߎߟߋ߲߫. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߹߹ 
ߦߙߊ߬ߞߎߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߬߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬.
ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ: ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߍ߬ߓߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߣߴߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߍ߬ߓߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߓߘߍ ߛߊߘߊ߲߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߎߘߎ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ ߓߊߟߏ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߓߊ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߝߊ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߎߟߋ߲߫. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߹߹ 
ߦߙߊ߬ߞߎߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߬߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬.

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߝ.ߟ.ߘ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߔߊߔߘߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߬
 Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2017/1/19 1:40:00 (93 reads)

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߍ߬ߓߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߬ ߔߊߔߘߊ:
ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߘߐ߫، ߣߴߌ ߦߋ߫ ﴿ߝ.ߟ.ߘ﴾ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߌߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ﴿ߝ.ߟ.ߘ﴾ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.  ߒ߬ߓߊ߬، ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ (ߝ.ߟ.ߘ.) ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߔߊߔߘߊ ߣߌ߲߬ ߕߊ߭ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ (ߝ.ߟ.ߘ) ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߛߊ߬ߙߊ߬ ߘߌ߫. 
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎ߲ߠߊ߫: ߖ.ߕ. ﴿߅߀߀߀߀﴾
ߛߍߝߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬: ﴿ߛߍߝߊ߫ ߆߀߀﴾
ߘߟߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬: ﴿ߘߟߊ߫ ߂﴾ . ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫.  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3629 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2017/1/13 6:30:00 (220 reads)

ߒߞߏ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߟߊ߫ ߛߌߞߊ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߬߸ߓߊߏ߬ ߟߏ߲.ߏ .ߟߏ߲߫  ߞߣߍ߫ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߤߙߍ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߖߌ߮ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߌ߬߸ߞߎߡߊߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߤߊߕߍߦߊ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߥߊߕߐ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫߸ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߟߊߘߊ߲ ߛߌߟߊߓߐ߫ ߛߐ߯ߣߊ߫ ߘߌ߬߸ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߛߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߣߐ߭ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߝߙߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߞߙߎ߫ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߬߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5891 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 85 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫