ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

9 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 9

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJan 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed

(1) 2 3 4 ... 12 »
ߟߐ߲ߞߏ : ߘߊߞߘߎߡߊߟߊ߲( ߕߎߥߌߕߍߙ ) ߓߘߊ߫ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߓߍߕߊ ߦߙߌߞߊ ߞߊ߲߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/12/7 1:00:00 (163 reads)

ߘߊߞߘߎߡߊߟߊ߲( ߕߎߥߌߕߍߙ ) ߓߘߊ߫ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߓߍߕߊ ߦߙߌߞߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߫߬ ߞߍ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߂߈߀ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߁߄߀ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߌ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߵߌ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߘߊߞߘߎߡߊ߫ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߢߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߐ߬ߣߵߊ߲߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߓߍߕߊ ߦߙߌߞߊ ߓߊߟߌ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬  

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1730 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߘߌ߬ߓߌ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲߸ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ߘߐߦߊ
 Posted by diane on 2017/7/19 14:20:00 (252 reads)

ߘߌ߬ߓߌ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲، ߥߟߊ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ߘߐߦߊ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߘߌ߬ߓߌ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߦߋ߲߬ ߦߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߣߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߊߞߌߛߍ ߟߴߊ߬ ߗߏ߮ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߕߞߌ߫، ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߞߘߐߓߘߍ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ߘߐߦߊ، ߡߊ߬ߛߐߘߐ߲ߒߝߍ߭ ߛߊ߫:  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 8539 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߓߑߟߊߞߑߓߋߙߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/2/26 15:30:00 (272 reads)

ߓߑߟߊߞߑߓߋߙߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߯ߝߍ ߜߏߦߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊߘߊ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ %߁ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸  ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߑߟߊߞߑߓߋߙߌ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߣߌ߫ ߛߌߣ ߞߏߟߊߘߍ ߕߋ-ߍߟ-ߛߋ ﴿ TLC  ﴾ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍ-ߍߟ-ߛߋ ߞߏߟߊߘߍ ߦߋ߫. ߓߑߟߊߞߑߓߋߙߌ ߞߏߟߊߘߍ ߘߴߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߓߊߥߟߊ ߛߏ߯ߙߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߊ߬ߟߋ߬ ߓߑߟߊߞߑߓߋߙߌ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߇߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߞߣߊߘߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊߞߏ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߞߎ߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߦ߫߸ ߦߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߌ ߓߟߏ ߘߌ߲߯ ߟߊߕߍ߲ ߝ ߞߊ߬ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߌ߲߫ ߌ ߘߌ߫ ߝߋߛߑߓߎߞ ߞߐߜߍ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫.    ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫
ߓߑߟߊߞߑߓߋߙߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߯ߝߍ ߜߏߦߊ ߘߌ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4115 bytes more | 2 comments
ߟߐ߲ߞߏ : ߒ ߘߟߊߝߎ߬߹
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/12/5 12:00:00 (517 reads)

ߒ ߘߟߊߝߎ߬، ߒ ߘߟߊߝߍ߫߹ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫߸ ߝߙߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߒߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߋߟߋ߲ߡߊ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߒߞߏ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߏ߬ ߟߋ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߣߌ߲߬، ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߔߘߋߞߎ߫ ߓߛߌߞߌ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߛߊ߲߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2729 bytes more | 1 comment
ߟߐ߲ߞߏ : ߞߊߟߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߞߣߐ߫߸
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/11/11 15:20:00 (310 reads)

ߞߊߟߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߘߋ߬ ߓߍߣߊ߬ ߓߐ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߄ ߥߵߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߦߟߍ߬ ߞߛߐߞߛߐߦߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊߟߏ ߌ߲߬ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߞߊߟߏ ߦߙߍ߬ߦߙߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊߟߏ߫ ߡߊߝߌߟߍߟߊ ߎ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߰ߟߏ߬ ߣߌߘߊߒߞߊ߲ߓߞߊ ߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߎߢߊ ߞߣߐ߫. ߞߊ߬ߘߊ߯ߞߊ߲߬߸ ߞߊߟߏ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߡߌ߲ ߢߐ߬ߞߐ߲߬ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߞߎ߲߬ߕߞߊ߫ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߋ߬ ߓߍߣߊ߬ ߓߐ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߌ߲߬ ߕߟߋ߬ ߁߄ ߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2952 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/10/11 15:30:00 (1346 reads)

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߕߑߙߊ߲ߛߛߟߊߕߐߙ ﴿ Microsoft translator   ﴾ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫ " ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ "  ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߯ߡߊ߬߸ ߕߙߏ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߞߏߟߊߘߍߓߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ " ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߕߑߙߊ߲ߛߑߟߋߕߐߙ " ߣߌ߫ " ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߕߑߙߊ߲ߛߑߟߋߕߐߙ "   ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߗߋߛߓߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 26631 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : : ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߖߊߘߏߦߊ߫ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/8 15:00:00 (402 reads)

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߖߊߘߏߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߥߞߌߟߌߞߑߛ ߞߍߦߙߐ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߟߊ߫߸ ߥߞߌߟߌߞߑߛ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯߸ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫ ߓߐ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߖߊߘߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3127 bytes more | 5 comments
ߟߐ߲ߞߏ : ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߞߎߘߊ ߘߝߣߊߣߍ߲ ߔߑߟߋߦߌ߫ ߛߑߕߐ߯ߙ ߞߣߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/1/3 14:10:00 (1020 reads)

ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߘߍߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߟߐߣߍ߲߫ ߊߦߌߝߏߣ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߂߀߁߅ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫. ߊ߲߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߛߎ߯ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߰ߡߊ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲ߘߑߙߏߦߌߘ ߡߐ߬ߣߐ ( ߔߑߟߋߦߌ߫ ߛߑߕߐ߯ߙ ) ߞߣߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2236 bytes more | 1 comment
ߟߐ߲ߞߏ : ߞߊߙߏ ߟߊ߫ ߔߊ߲ߔߊߘߊ߲ߦߊ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/11/14 3:50:00 (333 reads)

ߞߊߙߏ ߟߊ߫ ߔߊ߲ߔߊߘߊ߲ߦߊ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫، ߞߊߙߏ ߘߌߣߊ߬ ߞߎ߬ߓߊ߬ߦߊ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߄ / ߂߀߁߆߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߔߊ߲ߔߊߘߊ߲߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋߟߋ߲ ߥߊ߬ߙߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߦߊ  ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2643 bytes more | 1 comment
ߟߐ߲ߞߏ : ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߕߊ߬ߕߊ ߛߌ߲ߘߌ ߓߘߊ߫ߛߊ߲߬ ߄߀ ߓߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/11/11 13:20:00 (287 reads)

ߓߟߏߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߄߀ ߛߐ߬ߙߐ߲߬. ߤߊ߲ߙߌ߫ ߛߊߡߑߛߐ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߞߊ߫ ߝߟߐ߫ ߦߋ߫، ߓߊߏ߫߸ ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߍ߬ ߙߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߘߋ߬ ߞߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߡߊ߬ ߡߌ߲ ߕߞߐ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ “ߝߏߦߋ ߜ߭ߡߊ ߢߎߡߍߟߞߊ”. ߏ߬ ߟߊߘߌߦߍ߫ ߛߓߍ ߝߙߍߕߍ ߝߌߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߃߅߉߁߈߆߀ ߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3239 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 12 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫