ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

36 user(s) are online (11 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 36

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJun 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed

(1) 2 3 4 ... 13 »
ߣߊߡߎ߲ : ߕߌ߲ߓߌߘߌߘߊߞߏ ߓߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߡߎߣߌߞ ߛߌ߬ߟߊߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/9/15 3:10:00 (298 reads)

ߕߌ߲ߓߌߘߌߘߊߞߏ ߓߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߡߎߣߌߞ ߛߌ߬ߟߊߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߣߊ߲߬ߛߊߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ ߘߐߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ﴿ ߋߜ߭ߑߟߌߛ ﴾ ߞߣߐ߫ ߛߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߟߍ߬ߞߘߐ߬ߓߏ߬ߙߌߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߣߐ߬ ߌ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߌߞ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2447 bytes more | Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߆߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߊߓߊ߲
Posted by diane on 2017/8/7 15:20:00 (238 reads)

ߦߏ߫ ߘߟߊߝߎߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫:
߁- ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߎߤߊ߲ߣߊ߫ ߡߊ߯ߡߊߘߊ߯ߣߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: [ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ]. ߊ߬ ߝߐ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: [ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ]߸ ߏ߰ ߞߐߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ (ߕ.ߖ.)߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߗߋ߫ ߕߎߡߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߊ߫.. ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲߬ߠߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4401 bytes more | 1 comment
ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߄߲: ߟߊ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫
Posted by diane on 2017/8/5 16:13:14 (186 reads)

ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߤߊߞߟߌߟߕߊ ߟߎ߬:
߁- ߊ߬ߟߋ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߌ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ߸ ߏ߬ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋߟߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߦߊ ߘߝߊߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߛߎߡߊ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߟߐ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߛߞߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߞߐ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫.   ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3169 bytes more | 2 comments
ߣߊߡߎ߲ : ߛߐ߬ߕߐ߫ ﴿ ߊߟߑߞߊ߯ߓߊ߫ ﴾ ߘߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߓߌߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/8/3 16:00:00 (234 reads)

ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߫ߡߊ ߢߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߘߎ߰ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲߫ ﴿ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲﴾ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2139 bytes more | 2 comments
ߣߊߡߎ߲ : ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߌ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߟߏ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/7/18 15:20:00 (493 reads)

ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߌ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߟߏ߫،.. ߕߋ߬ߟߋߝߌߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߟߍߙߊ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߥߙߍ ߕߏ߲߬ߣߍ߲ߢߐ߲߰ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߦߙߐ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߡߋߝߊ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ -ߛߊ߬ߝߙߎߟߊߦߌ߫-، ߞߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߟߋ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߏߦߊߣߊ߲߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߛߐߙߐ߲߫ ߏ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߝߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߣߊߡߎ߲ߞߏ߫ ߛߐߛߐߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߜߌ߲ߙߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߛߎ߮ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6667 bytes more | Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߇߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߊߓߊ߲
Posted by diane on 2017/8/9 15:20:00 (220 reads)

ߦߏ߫ ߘߟߊߝߎߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫:
߁- ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߎߤߊ߲ߣߊ߫ ߡߊ߯ߡߊߘߊ߯ߣߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: [ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ]. ߊ߬ ߝߐ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: [ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ]߸ ߏ߰ ߞߐߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ (ߕ.ߖ.)߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߗߋ߫ ߕߎߡߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߊ߫.  ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲߬ߠߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 14814 bytes more | 1 comment
ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߅߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫
Posted by diane on 2017/8/6 18:49:06 (225 reads)

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߁߅߲:  ߛߌ߰ߘߊ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫ (ߕ.ߖ.)
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫߸ ߓߙߎ߬ߟߊߦߌ߫ ߘߋ߲߸ ߏ߬ ߝߊ߬ ߊ߳ߺߊߓߑߘߌ߫ ߡߎߕ߭ߊߟߓߌ߫ ߤߊߛ߭ߡߌߞߊ߸ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߕߋߙߌߞߍ߫ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ (ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߞߙߎߞߙߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߜߍߡߊ߲ ⸜ߣߴߊ߬ ߝߌ߲߬ߡߊ߲⸝، ߊ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫߸ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲߬ߠߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 19851 bytes more | 1 comment
ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߃߲: ߟߊ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫
Posted by diane on 2017/8/3 16:40:00 (193 reads)

ߥߟߊ߬ߘߊ߫ ߁߃߲: ߟߊ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫:
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߕߣߍ߲ ߣߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋߞߏ ߘߐߛߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ ߓߐ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲،..  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 9907 bytes more | 1 comment
ߣߊߡߎ߲ : ߣߊߡߎ߲ ﴿ ߘߌ߯ߣߊ߫ ﴾ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐߞߣߍ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߟߏ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/8/2 9:40:00 (187 reads)

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߢߍߛߓߍ߫ ߖߏߣߊ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߐ߰ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߢߊߝߕߐ߫ ߣߌ߲߬: ߊ߲ ߣߊ߬ ߟߐ߯ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߁߀ ߡߍ߲ ߟߊߦߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߎ߲ߞߎ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߝߟߐ߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ( ߟߊߒߠߦߊ )، ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߎ߲ߞߎ߲،ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 9910 bytes more | Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߛߎ߲ߞߊߙߏ߫/ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߌ߫ ߛߊߟߌ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/6/24 15:20:00 (246 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫  ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߛߎ߲ ߘߝߊ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߌ߬ ߥߎ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄/ ߂߀߁߇߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߝߐ߯ߓߍߘߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫" ߡߋߘߌߦߊ߫ ߖߌߣߍ߫ " ߏ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߛߊߟߌ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅/ ߂߀߁߇߸ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫، ߦߏ߫: ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ، ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯، ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߊߟߎ߫ ߛߊߟߌߊߝߏ߫، ߊߟߎ߫ ߛߊߟߌߊߝߏ߫߹ 

     ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2 comments
(1) 2 3 4 ... 13 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫