ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

44 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 44

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJul 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed

(1) 2 3 4 ... 20 »
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
 Posted by diane on 2018/6/15 10:50:00 (59 reads)

ߓߊߘߋ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ߸ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲-ߞߙߏߝߏ߫ ߞߙߎ ߟߎ߬߸ ߛߏ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫:
ߊߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫: ߊߟߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲߭ ߛߌߦߊߦߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߖߊ߬߸ ߞߊ߬ ߤߊߡߌ߲ ߠߎ߫ ߦߙߊ߬߸ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ߫߸ ߞߵߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߲ ߖߘߍ߬ߟߊߒߞߏߦߊ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ ߡߊ߬، ߞߵߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߕߊ߯ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߝߙߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߴߊ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߝߍ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫،.. ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬.
ߊߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫: ߛߌ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߝߘߎߡߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߘߋ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߓߏ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߕߌ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߖߊ߯ߓߘߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲߬ ߁߀߀-߁߀߀߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߫ ߁߀߀-߁߀߀، ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߍ߬ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߘߊߦߟߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬، ߞߵߊ߲ ߛߌ߭ ߞߍ߫ ߣߍ߰ߓߋߟߋ߲ ߘߌ߫߸ ߕߎ߲߬ߓߎ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߏ߫ ߓߎ߯ߓߊ߯. ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬.
ߒ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߛߊߟߌߡߊߝߏ ߘߐ߫߸ ߒ ߛߋ߲߬ ߕߍ߫ ߖߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߕߍ߫ ߖߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߛߊߟߌߡߊߝߏ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߦߊ߰ߝߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫߹

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߏߦߌ ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߓߌ߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2017/12/15 13:20:00 (139 reads)

ߛߓߊߞߎߘߊ߫

ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬

ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߙߎ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬  ߛߍߥߊߣߍ߲ߓߊ߫  ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫  ߞߊߙߊ߬ߘߋ߲  ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬

ߒߞߏ ߛߍ߰ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߟߊ߲߬ߛߋߦߌ߲߬ ߥߙߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬߸ߏ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮ ߓߘߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߎߘߎ߲ߓߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߌ߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߅/߂߀߁߇߸ߞߵߏ߬ ߓߏ߲߬ߢߊ߫ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ߊߟߊߡߊ߬ ߘߋ߲ߞߎߘߊ߫ ߓߊߟߏ ߘߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߏ߫ ߘߐ߬߸ߊߟߊߡߊ߬ ߘߋ߲߫ ߝߊ ߣߌ߫ ߣߊ߫ ߓߍ߯ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߘߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߞߍ߫  ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ 

ߒ ߕߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬߹ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߬ߛߋߦߌ߬߸ߞߋߕߊ߬ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߋߎ߲߫ ߟߊ߬ߡߌߣ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ߫  

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߊߟߊ߫ ߓߊߙߌߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߞߏ ߟߊ߫ ߘߏ߲߯
 Posted by diane on 2017/8/12 11:10:00 (188 reads)

ߞߏ߬ߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߎߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߛߍߥߊ ߣߌ߫ ߡߎߙߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߛߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߸ ߂߂ߙߋ߲߫ ߖߋߞߎ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߎ߱ ߜߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߣߴߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߲߬ߢߐ߲߯ ߊߛߊߕߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߎߘߎ߲ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫߸ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߞߊ߲ ߘߌߦߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߌ߲ ߘߌߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߦߟߌߡߍ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߡߊ߫ ߓߊߟߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߡߊ߬ ߓߊߟߏ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߯ ߛߌߦߊߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߘߐ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߣߊ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐߖߏ߲߫ ߤߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߘߍ߬ߓߘߍ ߞߎ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߞߍ ߞߍ߲߬ߠߊ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߞߎ߬ߡߊ߬ߛߌ߫. ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߛߏ
 Posted by ߞߐ߲ߘߍ on 2017/2/6 10:20:00 (405 reads)

ߒ ߓߊߘߋ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ߸ ߘߋߣߌ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ߸ ߊ߲ ߞߎ߲߭ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߍ ߘߌ߫ ߟߍߙߊߞߏ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߬ߢߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߲ ߖߊ߬ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߞߊ߬ ߟߏ߲ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߌߞߏ߫ ߡߊ߲߰ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫، ߞߏ "ߟߏ߲ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫"،..  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߡߊߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1757 bytes more | 3 comments
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2016/11/8 0:51:07 (318 reads)

ߊ߬ ߓߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫ ߓߐ߫ ߓߋ߬ߒߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߓߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߬߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߂߀߁߂ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߌߣߊߝߊߕߐ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߘߌ߫ ߞߣߍ ߞߣߐ߬߸ߒ߬ߞߊ߬ ߓߟߏߝߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߕߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߲߫ ߠߵߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߲߬ߘߍ߬ߟߏ߲߫ ߁߁/߅/߂߀߁߆ ߡߊ߬ ߌ ߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߜ߭ߙߎ߬ߡߊߙߊ߬ߙߎߛ.ߓߌ߬ ߛߎ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߌ ߞߐ߫ ߸ ߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߕߎ߲߯ ߁߁/߇/߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߂߀ߪ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߬ ߢߊߝߎ߲ߞߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߬ߣߎ߲߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊߝߎ߲ߞߋ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߕߐ߫  ߕߐ߲ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߛߊ߬ߓߊ ߓߣߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬߸ߖߊ߬ߣߍ߫ ߓߟߏ߬ ߡߏߕߌ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߘߋ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2018/1/11 6:40:00 (117 reads)

߬ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߢߊ߯ߟߋ߲ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬   ߡߊ ߬ߞߏ: ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߬ ߝߟߐ ߓߘߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߎߘߎ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߀ ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߈ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲، ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߣߊ߫ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߓߊߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߦߟߌߡߍ ߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߣߡߊ߫ ߓߊߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߡߊ߬ ߓߊߟߏ߫، ߞߊ߬ ߓߊ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐߖߏ߲߫ ߤߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ ߛߌߦߊߦߴߊ߬ ߞߘߐ߬ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߒߓߐ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ ߟߊ߫  ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߘߌ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ߬ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߘߋ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯، ߊߟߴߊ߬ ߞߍߕߋ߲߬

ߞ. ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌ߬ߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߘ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߘߊ߫ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ /ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/9/28 16:10:00 (379 reads)

ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬  ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ ﴿  ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ﴾. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߢߌ߲߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߡߎߤߊߡߍߘ ߖߎ߬ߡߍߛߌ߫߸ ߘߋ߲ ߣߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߊߦߌߛߊ߫ ߖߎ߬ߡߍߛߌ߫߸ ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ ߓߊߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2790 bytes more | 2 comments
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߤߙߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ߬ ߦߋ߸ ߗߍߒߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫ ߗߍߒߞߊ߲߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/6/16 11:10:00 (355 reads)

ߓߊߘߋ߲ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߸ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬/.. ߏ߬ ߞߐ߫/.. ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߣߌߛߐߘߌߦߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߋ ߘߌ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߐ߫ ߡߛߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߘߋ߲ ߣߴߊ߲ ߘߐ߮ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߊ߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫/ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߣߎߦߐߙߞ ߛߌߛߍ߲߬ ߓߑߙߐ߲ߞߛ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫. ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3120 bytes more | 7 comments
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߊ߱ߖߌ߬ ߖߌߓߊ ߞߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2016/11/13 23:30:00 (305 reads)

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ ߕߙߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲ߕߊ ߡߊ߬
߁߅߄. ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߝߊ߰ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߋ߬،  ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.
߁߅߅. ߖߊ߯ߕߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߰ߛߌ ߘߏ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߅߆. ߕߣߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.
߁߅߇. ߒ߬ߓߊ߬ ߘߎߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫. (ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ)
ߘߎߢߊ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫߹ ߞߏߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎ߭ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߘߌ߫ 
ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬


 ߊ߲ ߕߊ߲߬ߞߊ ߕߙߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲ߕߊ ߡߊ߬،
. ߁߅߄. ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߝߊ߰ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߋ߬،  ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.
߁߅߅. ߖߊ߯ߕߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߰ߛߌ ߘߏ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߅߆. ߕߣߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.
߁߅߇. ߒ߬ߓߊ߬ ߘߎߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.ߊ
ߘߎߢߊ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫߹ ߞߏߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎ߭ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߘߌ߫، ߊ 

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 11227 bytes more | Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ ߣߊ߬ߞߊ߲ ߘߌߦߊ߫
 Posted by diane on 2016/10/7 5:10:00 (224 reads)

ߞߎߣߎ߲߬ ߓߌߟߏ߲ ߁߀߲/߆/߇߈߁ - ߂߀߁߆ ߸ ߊ߲ ߓߊ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߋ߰ߘߎ߬ ߛߌߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߎߘߎ߲ߓߊ߲߫߸ ߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߘߊߟߏߥߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߵߏ ߓߏ߲߬ߧߊ ߟߊߛߋ߲ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߐ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫.
ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߓߊߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߣߡߊ߫ ߓߊߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߡߊ߫ ߓߊߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߦߟߌߡߍ ߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߬ߡߊ߬ߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ ߛߌߦߊߦߴߊ߬ ߞߘߐ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߐ߲ߓߊ߯ߓߊ߫ ߘߌ߫߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2451 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 20 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫