Nko Nko
Nko French English
Nko French
Nko English
Nko Nko Nko French Nko French English Nko English

Nko Dictionary

  Show all 
Exact phrase  All words  Any word
Nko (*)
ߊ : ߕ. ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߝߟߐ.
ߊ : ߕ. ߛߓߍߘߋ߲ ( ߊ) ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ( ߘߟߊߞߊ).
ߊ߫ : ߞߊ߲ߕ. - ߌ ߕߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫؟. / ߛߌߞߊ (- ߗߍ߬ ߸ ߌ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ). / ߞߍ ߞߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ( - ߖߊ߰ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ). / ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ ( - ߊ߬ ߛߓߍ߬ ߕߴߊ߬ ߡߊ߬ ).
ߊ߬ : ߕߣߘ. ߜߘߍ ߕߎ߲߰ߕߊ ( - ߗߍ߬، - ߡߏ߬ߛߏ، - ߝߊ߬، - ߘߋ߲).
ߊ߬ : ߞߊ߲ߕ. ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ( - ߒ ߓߘߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߒ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ).
ߊ߯ : ߞߊ߲ߕ. ߞߓߊ(- ߒ ߘߋ߲).
ߊ߯ߊ߬ : ߞߊ߲ߕ. ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ( - ߌ ߡߊ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߓߊ߬؟).
ߊ߯ߟߊ߲߫ : ߞߊ߲ߕ. ߟߐ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߢߌߡߊ( - ߒ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߡߊ߫ ߦߊ߲߬ ߡߊ߬، ߊ߯ߟߊ߲߫ ߊ߲ ߕߍߣߊ߬ ߢߐ߲ ߦߋ߫ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫).
ߊ߰ : ߞߊ߲ߕ. ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߣߌ߫ ߖߌ߰ߕߍ߮ ( - ߒ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߒ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫).
ߊ߰ߘߌߦߊ߫ : ߞߎ߲. ߕߎ߲߰ߕߊ. ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊ߫ ߛߊ߫، ߤߊߟߌ߬.
ߊߊ߬ : ߞߊ߲ߕ. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫.
ߊߎ : ߕߣߘ. ߊߟߛߎ ߝߟߍ߫. ߊߟߎ ߟߊߘߛߍߣߍ߲،
ߊߎ߫ : ߕߣߘ. ߊߟߎ߫ ߝߟߍ߫. ߊߟߎ߫ ߟߊߘߛߍߣߍ߲.
ߊߓߊߘߊ߲߫ : ߜ. ߞߊ߲ߕ. ߘߌߢߊߘߐ߫. ߞߍߓߊߟߌߦߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬، ߕߎ߲߫، ߕߎ߲ߕߊ߲߬ߕߎ߲߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ : ߒ ߕߴߊ߬ ߞߍ߫ - .
ߊ߬ ߓߍ߫ ߘߌ߬ : ߢ. ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ (- ߒ ߘߐ߯ߣߍ߲؟، - ߒ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ).
ߊߖߌ߫ : ߕ. ߘߎߢߊ߫ ߜߙߋ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ، ߡߍ߲ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲ ߖߐ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߕߍ߫.
ߊߘߡߊ : ߕ. ߊߘߡߊߘߋ߲، ߡߐ߱.
ߊߘߡߊ߫ : ߕ. ߊ.ߞߎߡ. ߡߐ߰ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߌ߫.
ߊߘߡߊߘߋ߲ : ߕ. ߊߘߡߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲. ߡߐ߱.
ߊߘߡߊߘߋ߲ߧߊ : ߟ.ߞߍߕ. ߡߐ߱ ߗߏ߯ߦߊ، ߡߐ߱ ߞߍ߫ ߢߊ، ߡߐ߰ߦߊ.
Page  First Previous Next Last  of 1655
Records 1 to 20 of 33100

 

  ©2014 Kanjamadi.org. All rights reserved.   Designed by Mumin Alim